واکنش دبیر کل حزب مؤتلفه به احتمال کنارهگیری میرسلیم

Shargh - - سیاست -

ایســنا: محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: سیاست حزب مؤتلفه درباره مصطفی میرســلیم تغییری نکرده اســت. او دربــاره امکان کنارهگیری میرســلیم از انتخابات ریاســتجمهوری اظهار کــرد: هنوز در این زمینه هیچ تصمیمی گرفته نشده و سیاســت حزب، همان سیاست قبلی است. وی در پاسخ به این پرسش که شما پیش از این گفته بودیــد که پــس از مناظرهها شــورای مرکزی حزب درباره ماندن یا نماندن میرســلیم تصمیم میگیرد، تصریح کرد: مناظرهها تمام شده است، اما هنوز سایر برنامههای تبلیغاتی نامزدها به پایان نرسیده است تا پایان این برنامهها تصمیم جدیدی گرفته نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.