عیادت مقام معظم رهبري از آیتالله هاشميشاهرودي

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی دفتر مقام معظم رهبری:

حضرت آیتالله خامنهاي، مقام معظم رهبری، با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران، از آیتالله هاشمیشــاهرودی عیادت کردنــد. رهبر انقلاب اســلامی در این عیادت ضمن دعــا برای آیتالله هاشمیشــاهرودی، از اقدامات انجامشــده برای معالجه ایشــان مطلع شدند. مقام معظم رهبري همچنین از پروفسور تربیت، از جراحان بنام قلب ایران و مادر یک شهید و یک جانباز، عیادت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.