تحریميها را پحامدريض ا خات در صمنيدتبرويز:قرأي بیاورید

Shargh - - سياست -

شرق: ســیدمحمدرضا خاتمی در گردهمایی حزب اتحاد ملت اســتان آذربایجان شرقی که در حمایت از نامزدي حســن روحانی برگزار شــد، گفت: «شما با وجود تمــام محدودیتها و ممنوعیتها، صدای اصلاحات را بلند نگه داشــتهاید... مــا در برابر این همه لطــف و محبت شــما جز شــرمندگی چیزی نداریم».

خاتمی پیش از ورود به بخش اصلي سخنانش افــزود: «امروز اینجا موســیقی آذری نواخته شــد و طنین این صدا همه شــما را شــادمان کرد. شاید طنز تلخی باشد ولی یک نفر در مشهد به من گفت به کس دیگــری رأی خواهیم داد. وقتی پرســیدم چرا پاســخ داد وقتی موســیقی و کنســرت برای ما ممنــوع اســت، رأی میدهیم تا برای همه کشــور ممنوع شــود». او ادامه داد: «پاسخ ما و پیام مردم آذربایجان به مردم مشهد این است که ما با رأیي که در ۲9 اردیبهشت میدهیم کنسرت و موسیقی را در مشهد هم آزاد خواهیم کرد».

او در ابتــدای ســخنان اصلیاش بــا بیان اینكه «تبریز همیشــه برای من خاطرهانگیز بوده اســت»، گفت: ســال 9۲ وقتی در ستاد دکتر روحانی نشسته بودیم و نگران نتایــج انتخابات بودیم، اولین خبری که به ما رســید، از یک روستای دورافتاده آذربایجان شــرقی بود که بسیاری از افراد آنجا را نمیشناختند و حتی نامش را درست نمیتوانستند تلفظ کنند. در این روستا روحانی از سایر رقبا بیشتر رأی آورده بود و وقتی این خبر را شنیدیم، فهمیدیم و مطمئن شدیم که آرا به نفع روحانی خواهد بود».

او افزود: امیدوارم امسال هم پیام پیروزی و امید از آذربایجان به همه ما برسد.

خاتمــی با اشــاره بــه اینكه اى کاش همیشــه ایــام انتخابات بود و همیشــه فضا فضاى شــاد و بانشــاط بود، گفــت: در این صورت میشــد مردم در طول ســال در تجمعات شــرکت کنند، حرفشان و خواستههایشــان را مطرح کنند؛ ولی باز هم ما از همین فرصت کوتاه استفاده خواهیم کرد تا بگوییم مردم ایران چه میخواهند».

او تأکیــد کرد «رأی بســیاری از مردم مشــخص اســت، پیروزى آقاى روحانی در تمام کشور مسجل است و ایشــان رئیسجمهور آتی ایران است، ما از نتیجه انتخابات نگران نیستیم؛ اما ما تنها رأىدهنده نیستیم؛ بلكه باید رأىســاز باشیم، باید کاری بكنیم که دهها نفر را قانع بكنیم که پای صندوقهای رأی بیاینــد و عزت ایران را دوبــاره بیشازپیش افزایش دهیم».

خاتمــی بــا بیــان اینكــه در جایجای کشــور انسانهای بســیار محترمی هستند که هنوز تصمیم خــود را نگرفتهانــد، گفــت: با منطق و اســتدلال، افــرادى را که قصد شــرکت در انتخابات ندارند، به پاي صندوقهاى رأى بیاوریم و مطمئن باشــید اگر این افراد بیایند، فقط به روحانی رأى خواهند داد.

او گفت: پاســخ ما به کســانی که میگویند رأی نمیدهیم این اســت که شــاید با رأیدادن به تمام خواســتههایمان نرســیم؛ اما با رأیندادن در مسیر سرنوشت دیگری قرار خواهیم گرفت».

خاتمــی ادامــه داد: اگــر ســال 84 آنهــا پای صندوقهای رأی میآمدند، آن هشــت ســال پیش نمیآمد.

او افزود: ما پای صندوقهای رأی، رأی میدهیم که عدالــت، آزادی، حقــوق شــهروندی و برابری محترم شمرده میشود.

این فعــال سیاســی اصلاحطلب افــزود: ما به روحانــی رأى میدهیم تا عدالــت، آزادى و حقوق شهروندى محترم شمرده شود.

نایبرئیس مجلس ششم تصریح کرد: انتخابات در کشــور ما انتخاب یك فرد نیســت؛ بلكه انتخاب یک راه است. راهي که ما ميخواهیم، شیوه آزادی، حرمت انســان، حقوق زنان و اقوام را به رســمیت میشناســد و در برابر مشــكلات میایستد و در کنار همه ایرانیان برای حل مسائل تلاش میکند.

او افزود: ما باید از بین این دو راه یكی را انتخاب کنیم، یكی اقلیت و اکثریت میســازد، موضوع زبان و اقوام را به مسئله اختلافساز تبدیل میکند و یک شــیوه میگوید هرکس که شناســنامه ایرانی دارد از حقوق مســاوی با دیگری باید برخوردار شــود و نمیشود کســی را به خاطر تفاوت در فكر و زبان و قومیت از حقوقش محروم کرد.

خاتمی گفت: یک شــیوه، دست دشــمن بهانه میدهد، ولي یک طرف دنبال صلح و رابطه دوستانه با جهان اســت تا با تمام امكانات جهانی برای حل مشكلات اقدام کند. یک طرف دشمنتراشی است و یک طرف صلحخواهــی؛ ما باید بین اینها یک راه را انتخاب کنیم.

خاتمی در ادامه ســخنانش با بیان اینكه برخی فقط شعار میدهند و باید ببینیم واقعا چنین هستند یا نه و فقط شعاردادن بلد هستند، گفت: سوابق این نامزدها را باید بررســی کرد. من در هفتههای اخیر دنبال برنامههای این نامزدها بودم، دریغ از یک برگ برنامه، اگر شــما پیدا کردید ما همه حرفهایشان را قبول میکنیم.

او افــزود: اینكــه میگوینــد یارانــه را دو برابر میکنیم و پنج میلیون شــغل ایجــاد میکنیم باید برنامه داشــته باشــند. اگر برنامه دارند ارائه دهند؛ ولی اگر برنامه ندارند، فقط شعار است و هدفی جز تخریب ندارد.

خاتمی با تأکیــد بر اینكه یكی دیگــر از راههای شــناخت افراد بررسی اطرافیانشــان است تصریح کرد: اطرافیــان روحانی دانشــگاهیان و نخبگان و هنرمنــدان و جوانان هســتند و اطرافیــان دیگران همانهایی هســتند که با بیبرنامگی آنها کشور به مذمت کشیده شد.

او با بیان اینكه دولت کشــور را از سقوط حتمی نجــات داد گفت: انتخــاب ما در ایــن جمع قطعا حســن روحانی اســت؛ ولی باید تلاش کنیم تا او با آرای قاطع انتخاب شود و این میزان آرا به او قدرت میدهد تا در برابر کارشكنیها توانمند باشد.

خاتمــی گفت: مــا نمیخواهیم بــه آن دوران برگردیم، این راه راه اصلاحات است، روحانی افتخار میکند کــه پشــتوانه او در جامعــه اصلاحطلبان هستند.

این فعال سیاسی با بیان اینكه شاید برخی باشند که نخواهنــد دولت ادامه پیدا کند اظهار داشــت: سیستم سیاســی کشور ما خوشــبختانه به گونهای اســت که اگر مردم بخواهند، رأی آنها میتواند رأی اندک دیگران را تسلیم کند.

او ادامه داد: شــاید اقلیتی زور و ثروت داشــته باشــند، اما ما با پشــتوانه مردمی میتوانیم همان کاری را که در دوم خرداد 76، خرداد 9۲ و انتخابات مجلس در اسفند 94 انجام دادیم، انجام دهیم.

او در بخــش پایانی ســخنانش گفت: امیدواریم این انتخابات ما را به ســمت وحدت رهنمون شود و تمامی کدورتها رفع شــود و خواســت مردم به گوش مسئولان برسد.

خاتمــی با اظهــار خوشــحالی از تغییر مواضع تندروهــا گفت: نتیجــه انتخابات هرچه باشــد، در سراســر کشــور ما بــه خــود میبالیم و بــه مردم میگوییــم همانهایي کــه مخالف حقــوق مردم بودهاند، امروز از آزادى سخن میگویند، از دانشگاه و دانشگاهیان ســخن میگویند، ما توانستیم قدرت تأثیرگذاری اصلاحات را به ظهور برسانیم.

خاتمی در پایان ســخنانش به موضوع انتخابات شورای شــهر اشــاره کرد و شورای شــهر را اولین گام دموکراســی خواند و از همه شــهروندان تبریز خواست به فهرست اصلاحطلبان رأی بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.