پذیرش خرد جمعی سرنوشتساز است

Shargh - - سياست -

ایســنا: الهــه کولایــی، عضــو شــورای عالــی سیاســتگذاری اصلاحطلبان با حمایت از لیســت اصلاحطلبــان برای شــورای شــهر تهــران گفت: نمیتوان گفت ایرادی به این فهرســت وارد نیست، اما حفــظ انســجام جریــان اصلاحــات مهمترین وظیفه همه کســانی اســت که دل در گــرو ایران و اصلاحات دارنــد. کولایی درباره روند تهیه لیســت شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبــان برای انتخابات شــوراهای تهران اظهار کرد: این لیست بر اســاس روند مصوب شــورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تنظیم شــده است. بر اساس این روند، هیئت رئیســه شورای عالی، شــورای هفت نفرهای را موظــف کرد که کلیه پروندههــای افراد متقاضی برای انتخابات شــوراها را بررســی کننــد. او افزود: این شــورای هفت نفــره با ترکیبی از کارشناســان با گرایشهــای تخصصی مختلــف، در طول دو هفته پرونده حــدود 600 نفر افراد متقاضی را بر اســاس معیارهای شورای عالی سیاستگذاری بررسی کرد. در این بررســیها با توجه به مشــكلاتی که در روند بررسی پرونده افراد وجود داشت، بازنگریهایی هم صورت گرفت. دو شــاخص نقش وتویی در بررسی صلاحیت این افراد داشت: اصلاحطلبی و پاکدستی و خوشــنامی مالی. کولایی خاطرنشان کرد: قرار شد 4۲ نفر به شورای عالی معرفی شوند. بنا شد افرادی که برای 10 حوزه متفاوت و متنوع تخصص شــهری، کموبیش صلاحیت لازم را دارند، در فهرست نهایی توزیع شــوند. این روند خالی از ایراد نیست، اما مهم انســجام اصلاحطلبــان و حفظ اجمــاع آنها برای تأمین خواستههای مردم در شوراست. هدف اصلی این شورا پیشــبرد اهداف اصلاحات و برآوردهکردن مطالبات مردم است. اگر ایرادی هم به این فهرست وارد اســت، باید توجه داشت برایند روندی است که در شــورايعالي سیاســتگذاري تصویب شده. این فعال سیاســی اصلاحطلب با اشاره به اینكه تلاش برای پیروزی اصلاحطلبان بــا پذیرش خرد جمعی در شــرایط کنونی سرنوشتســاز است، تصریح کرد: مهمترین هدف ما باید بهقدرترسیدن جریانی باشد که اهداف اصلاحطلبان را پیش میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.