لزوم کمشدن تعداد شعب رأیگیری

Shargh - - سياست -

ایسنا:

علیرضا رحیمی، رئیس هیئت عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان تهران با انتقاد از عملكرد وزارت کشــور برای برگزارنكردن جلسات توجیهــی و تكمیلی درباره رونــد برگزاری انتخابات الكترونیــک بــرای هیئتهای نظــارت تهران گفت: با توجه بــه مدت زمان محــدود باقیمانده تا زمان انتخابات، وزارت کشور در کنار محدودترکردن تعداد شــعبههای رأیگیری الكترونیک، در همین شعبهها نیز توأمان انتخابات را به صورت عادی و الكترونیک برگزار کند. رحیمی اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور شــهرهایی را برای برگزاری الكترونیكــی انتخابات شوراها در نظر گرفته که در استان تهران از ۲6 حوزه رأیگیری، 19 حوزه مشــمول برگــزاری انتخابات به صورت الكترونیک شــدهاند. او افــزود: این در حالی است که ستاد انتخابات کشور هماهنگیهای لازم را با هیئت نظارت اســتان تهران انجام نداده است؛ به طوری که تاکنــون توضیحات تكمیلی و توجیهی به لحاظ فنی و فرایند عملیاتی داده نشده است. رحیمی با بیان اینكه انتخاب 19 شهر برای برگزاری انتخابات الكترونیكی در تهران زیاد اســت گفت: پیشنهادم به وزیر کشور آن است که برای اطمینانبخشی بیشتر و رعایت حقوق مــردم و برگزاری انتخاباتی بیچالش تعداد حوزههایی که قرار اســت در آن انتخابات به صورت الكترونیكی برگزار شود کم شود تا در جریان رأیگیری و شمارش آرا شــاهد اختلال احتمالی در سیستمهاي الكترونیكی نباشــیم. چون در برخی از این حوزهها حتی به صورت آزمایشــی نیز انتخابات الكترونیكی برگزار نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.