آخرین تغییرات در لیست اصلاحطلبان

Shargh - - سياست -

ایرنا:

شــورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در اطلاعیــهای لیســت نهایــی نامزدهــای مــورد حمایت خــود را برای انتخابات شــورای اســلامی شهر تهران اعلام کرد.شــورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبــان، در اطلاعیــهای اعلام کــرد: بعد از برگزاری جلســات متعدد برای نهاییکردن لیســت انتخاباتــی اصلاحطلبان برای انتخابات شــوراها و با محوریت مكانیســمهای مورد قبــول نامزدها، در نهایت در جلســه 19اردیبهشــت 1396 با رأیگیری اعضای شورای عالی، لیست انتخاباتی اصلاحطلبان نهایی شــد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: از آنجا که طبق اعلام رســمی فرماندای تهران درخصوص اعــلام اســامی نامزدهای انتخابات شــورای شــهر تهــران متأســفانه آقای معروف صمــدی موفق به دریافت کد انتخاباتی نشــده اســت، شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان ضمن اظهار تأسف از عدم حضور این نامزد اصلاحطلب در فهرست نهایی نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران اعلام میکند که براســاس رأیگیری به عمــل آمده آقای مرتضی الویــری جایگزین آقای معروف صمدی در لیســت انتخاباتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.