با وعده مسكن مشكل مردم را حل ميكنید یا رفقایتان را؟

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

وزیــر راهوشهرســازی بــا اســتناد بــه خلافواقعگوییهای رایــج در انتخابات، از همراهی برخــی کاندیداهای ریاســتجمهوری با مفســدان اقتصادی در دولت قبل خبر میدهد. به گفته عباس آخونــدی: «آنها که بابــک زنجانــی را آوردند، امروز مدعی مبــارزه با فســادند». وزیر راهوشهرســازی در ســخنانی با تأکید بر اعتماد به آگاهی و شــعور مردم در انتخاب فرد اصلح برای ریاســتجمهوری کشور، گفت: میدانم کار سختی برای تصمیمگیری و انتخاب کاندیدای مدنظر در پیش داریــم؛ اما من به آگاهی و شعور ملت ایران، اعتماد دارم. ازاینرو این انتخابات را صحنه نبرد آگاهی و گمراهی نامگذاری میکنم. وی افزود: عدهای آشــکارا و با صراحت علاقهمند هستند کــه مردم را گمراه کنند و با وجود کارنامه نامناســب دولت قبل، میخواهند بر طبل باطل بکوبند؛ اما شما ملت میتوانید پرچم مبارزه با فشار را در دست بگیرید. عضو کابینه دولت یازدهم خطــاب به یک کاندیدای ریاستجمهوری تصریح کرد: شما در جریانات دولت قبل، همراه آنهــا بودید؛ زیرا تمام مدیران دولت دهم در ستاد انتخاباتی شما، حضور دارند؛ همانهایی که نفت کشــور را سوار کشــتی کرده و به صورت آزاد در دریا میفروختند. شــما چطور میتوانید ادعا کنید که نفت صیانتی بفروشــید؟ مگر بابــک زنجانی و امثال وی از کجــا ارتزاق میکردند؟ آخوندی در ادامه بیان کرد: چگونه میتوانید از مبارزه با فساد صحبت کنید؛ درحالیکه متحدان شــما در دولت قبل، زمینی را که در شهرکغرب فقط مجوز ساخت سه طبقه داشت، بــا مجوزی کــه در دولت قبل صادر شــد، 35 طبقه ساختند. با این وضعیت، آن وقت، شما دم از مبارزه با فساد میزنید. آیا میتوان اینطور به شعور مردم ایران توهین کرد؟ وزیر راهوشهرســازی تصریح کرد: کســی که تمام دوره احمدینــژاد، وی را همراهی میکرده، میخواهد طرفدار مســتضعفان باشد، آیا میخواهد با طرفداری از مســتضعفان، پول آن قشــر مظلوم را به امثال امیرمنصور آریاها واگذار کند؟وی افزود: سه میلیارد دلار منابع دولتــی در دولت قبل به اجنبیها داده شــد، آیا فکر کردهاید با قیافه حقبهجانب، مردم صحبتهای شــما را باور میکنند؟ وی با بیان اینکه، ایــن نوع انتخابــات را بایــد در تاریخ به یاد داشــت، گفت: برخی پوستین وارونه میپوشند و فکر میکنند میتوانند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کنند.آخوندی ابراز کــرد: معادل صد میلیارد دلار تحت عنوان تهاتر در دولت قبل به خصولتیها داده شد. بعد میگویند که میخواهند خصوصیســازی کنند؛ اما الان آقایان جرئــت میکننــد از خصوصیســازی و تولیــد ملی صحبت کنند. آیا مردم ایران که افرادی تحصیلکرده و دارای دسترسی به شبکههای اینترنتی هستند، فکر کردید متوجه نمیشــوند که شما پوســتین وارونه بر تن کردهاید؟ یادتان هست شــما گدایی میکردید که از دولت یک بشــکه نفت بخرند. آخوندی یادآور شد: بیــش از دو هزار پروانه خــلاف در منطقه یک تهران صادر شــده اســت؛ بعد میگویند که میخواهند با چهاردرصدیها مبارزه کنند. این منطقه که باغستان تهران بوده، هماکنون از آن چه باقی مانده است؟ وی تصریح کرد: نتیجه کار شهرفروشی ایجاد دومیلیونو 587 هزار خانه خالی در ایران است که صحت آن را میتوان در سایت مرکز آمار ایران و گزارش بهمن سال 95، جســتوجو کرد. وزیر راهوشهرســازی بیان کرد: مردم خانه ندارند، آقایان خانهها را برای ســوداگری ســاختهاند و بعد ادعا میکنند که میخواهند مسئله مســکن را حل کنند. آیا میخواهید مشــکل مردم را حل کنید یا مشــکل رفقایتان را؟ آخوندی با اشاره به سرمایههای برزمینمانده از خانههای خالی در کشور، تصریح کرد: ســرمایهای بالغ بــر 250 میلیارد دلار در قبال خانههایخالی کشــور، بیاستفاده مانده است. آیا شما میتوانید در کشور رشد اقتصادی ایجاد کنید؟

وی بــا بیان اینکه آقایــان دومیلیــونو 100 هزار خانــه دوم در ایــران تولید کردهانــد، گفت: مجموع خانههایخالــی و دوم که در دولت قبل بنا شــد، به حــدود چهارمیلیــونو 700 هزار خانه میرســد که میتوان آنها را در شــهرهایی مانند شهرهای شمالی کشور، اطراف شهرهای بزرگ و جزیره کیش مشاهده کرد. این عضو کابینه دولــت یازدهم در ادامه گفت: سیاســتهای آنها منجر به ایجاد زندگی 19 میلیون نفر در شــرایط بدمســکنی شده اســت؛ درحالیکه چهارمیلیونو 700 هزار خانه خالی و دوم در کشــور ایجاد شد. آیا این سیاست تداوم دارد؟ وی خطاب به محمدباقر قالیباف، شــهردار تهران و نامزد انتخابات ریاســتجمهوری بیان کرد: شــما 12 ســال شهردار تهران هســتید و فقط ســالی هشــت کیلومتر مترو ســاختهاید، آیا محیط زیســت و حملونقل عمومی برای شما مهم بوده است؟ وی افزود: همه شاهدیم که در صداوسیما حقوق ملت زیر پا گذاشته میشود و کســانی که در هیــچ دادگاهی محکوم نشــدهاند، به آنها اتهام زده میشــود. آقای رئیســی اگر شــما رئیسجمهور شوید، باید بر اصل 121 قانون قسم یاد کنید که از حقوق و حرمت شهروندان دفاع خواهید کرد. براســاس گــزارش وزارت راهوشهرســازی، وي گفت: در جلسه قبل مناظره حیثیت یک شهروند زیر پا گذاشته شد؛ بدون آنکه در هیچ دادگاهی محکوم شده باشــد. وزیر راهوشهرســازی خطاب به شهردار تهران گفت: آقای قالیباف! شــما چطور میتوانید از حقوق شــهروندان دفاع کنید. اولین اقدام شما باید دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از هتکحرمت و حیثیت آنها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.