چند سؤال از محمدباقر قالیباف

Shargh - - اقتصاد -

در مردادماه 1395 ســازمان بازرســی کل کشــور نامهای خطاب به مشــاور و مدیر کل دفتر شــهرداری تهران صادر و از ایشان درباره واگذاری املاک نجومی که منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران به میزان جمعا دوهزارو350 میلیارد تومان شــده است، توضیح خواســته بود. این موضوع در یکی از سایتها مطرح و پس از چند روز مدیر آن ســایت بازداشــت و مدتی زندانی شــد. آقای قالیباف در مناظره تلویزیونی ضمن فرافکنی اعــلام کردند این املاک را به رفتگران شــهرداری واگذار کردهاند. من بــه اینکه مردم فهیم تهــران تا چه اندازه این ادعای ایشــان را قبول یا آن را توهین به شــعور عمومی تلقی میکنند یا خیر، کاری ندارم. سؤال من از ایشان این است که آیا بعد از حدود 9 ماه از تاریخ دریافت نامه، پاســخ سازمان بازرسی را دادهاید یا خیر. اگر جواب ندادهاید چگونه به خود اجازه میدهید نامه دستگاه رســمی بازرسی را بدون پاسخ بگذارید و اگر جواب دادهاید، چرا تاکنون پاسختان را به اطلاع شهروندان تهرانی یا لااقل اعضای شورای شهر تهران نرساندهاید. چنانچه طبق ادعای جنابعالی این املاک به کارکنان فرودست شهرداری واگذار شده و در این واگذاریها فسادی وجود نداشته باشد علیالقاعده اطلاع مردم از پاســخ رســمی و دقیق شــما منجر به ایجاد اعتماد به عملکرد شهرداری تهران خواهد شد.

صرفنظــر از این موضوع، انبوهی از ســؤالها و ابهامهــا درباره عملکرد و ادعاهــای آقای قالیباف در ذهن اینجانب نقش بسته اســت که در اینجا به سه مورد از آنها میپردازم و در صورت لزوم موارد دیگری را در یادداشتهای بعدی مطرح خواهم کرد. امیدوارم آقای قالیباف برای پاسخگویی و رفع ابهام اقدام کنند.

1. ایشان در مناظرهها، مصاحبهها و سخنرانیهای خــود بهجای اســتدلال دربــاره راهکارهــای تحقق وعدههایــی که همــواره بر آنهــا تأکید دارنــد، از این مفهوم اســتفاده میکنند که «چون من میگویم، پس میشــود»، خب شما که در ســال 91 اعلام کردید در سه ســال ترافیک تهران را حل خواهم کرد، آیا امروز که پنج سال از آن وعده گذشــته است ترافیک تهران را حل کردهاید؟ البته میتوان درک کرد که ایشــان در سال 91 برای کاندیداتوری ریاستجمهوری در سال 92 برنامهریزی میکردند و فکر میکردند سه سال بعد از آن رئیسجمهور خواهند بود و در نتیجه کســی سراغ وعده ایشان را نخواهد گرفت.

2. ایشان در خیلی از موارد میفرمایند: «چون من میگویم، پس درست است». سؤال بنده این است که درباره پروژه پل صدر )که بدون مصوبه شــورای شهر اجرا کردید(، گفته بودید با 800 میلیارد تومان پروژه را تکمیل خواهم کرد؛ اولا چرا با وجود درخواســتهای مکرر اعضای شــورای شــهر تاکنون گزارش شــفافی دربــاره هزینههای ایــن پروژه و نحوه تأمیــن آن ارائه نکردهاید و ثانیا بنا بر گفته اعضای شــورای شــهر این پروژه بهجای 800 میلیــارد تومان، هفت هزار میلیارد تومان )حــدود 9 برابر رقم بــرآورد اولیه( خرج روی دســت شــهروندان تهرانی گذاشــته اســت، چرا در محاســبه میزان هزینه یک پروژه اینقدر تفاوت وجود دارد؟ آیا اگر این مبلغ را صرف توسعه مترو میکردید، اکنون حملونقل عمومی تهران وضعیت قابل قبولی نداشت؟

3- آقای قالیباف ادعا میکنند که به «شفافیت در امور اعتقــاد دارند»؛ بنابراین تقاضا دارم اعلام فرمایند درحالحاضر میزان بدهی شــهرداری به بانک شهر و پیمانکاران و ســایر طلبکاران شهرداری چقدر است و چرا با وجود درخواســت اعضای شورای شهر حاضر نشدهاند گزارش دقیقی دراینباره ارائه دهند. براساس گفته برخی از اعضای شــورا ایــن بدهیها از 20 هزار میلیارد تومان تا 60 هزار میلیارد تومان ذکر شده است؛ یعنی بیش از سه برابر بودجه سال 96 شهرداری. اگر این رقم درست باشد، جنابعالی هریک از شهروندان تهرانی را تاکنون 7.5 میلیون تومان بدهکار کردهاید و اگر این رقم درست نیست، رسما بفرمایید این بدهیها چقدر است و شــهروندان تهرانی پس از رفتن شما از شــهرداری باید تا چه زمانی تاوان ســوءمدیریتهای جنابعالــی را بدهنــد و بدهیهــای باقیمانــده را پرداخت کنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.