دلایل روشن برای رأی به روحانی

Shargh - - اقتصاد -

میبینم دستکم در حوزه انتشار کتاب از شدت نظارت سلیقهای و تنگنظریها کاسته شده، هرچند هنوز راه درازی تا برقراری آزادی بیان در گسترههای دیگر )دانشــگاهها و هنرهای تئاتر، سینما، موسیقی و...( باقی مانده اســت. اینهمه دلایلی بسنده برای خواســت تداوم کار دولت فعلی اســت، خاصه که رقیبــان روحانی در ایــن انتخابات با گفتههایشــان تصوری هــراسآور از آینده ما ترســیم میکنند و ما هــم خاطراتی هراسآور از گذشــته داریم. جز اینها دلیــل اصلی من برای رأیدادن بــه روحانی، تدوین و انتشار منشــور حقوق شــهروندی از سوی دولت اوست. ممکن اســت که مواد این منشــور در آینده نزدیک، مبنای تدوین قوانین نشــوند یا ممکن اســت چنانکه یک مخالف سرســخت روحانی به نگارنده گفته، بــا پایان کار دولت او، این منشــور به دســت فراموشی سپرده شــود. اینها همه ممکن است، اما انتشار منشور از یک نظر رویدادی تاریخی است، زیرا نشان میدهد که در فاصله سالهای 1392 تا 1396 دولتی در ایران بر ســر کار بوده که چنین درک روشن و دموکراتیکی از رابطه دولت با جامعه مدنی داشته اســت. به احترام این منشــور و با سربلندی، جمعه آینده، بیستونهم اردیبهشــت 96 به آقای روحانی رأی میدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.