بانکها روی خط اخبار

Shargh - - اقتصاد -

فعالسازی دريافت نذورات مسجد مقدس جمکران قم در ســامانه وجوهات شرعی و نذورات بانک ملت همزمان با ولادت حضرت مهدی )عج(

بانک ملــت همزمان با فرارســیدن نیمهشــعبان، ولادت حضرت مهدی )عج( و با هدف توسعه خدمات الکترونیــک، امــکان دریافت نذورات مســجد مقدس جمکران قم را در ســامانه دریافت وجوهات شــرعی و نذورات از طریق کارتهای شتابی، فعال کرد.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک ملــت، ضمن تبریک میلاد باســعادت منجی عالم بشــریت حضرت مهــدی )عــج(، امــکان دریافــت نــذورات مســجد مقــدس جمکران قم در ســامانه وجوهات شــرعی و نــذورات ایــن بانک فعال شــد تا خیــران بتوانند بدون محدودیــت زمانی و مکانــی و صرفاً با داشــتن کارت شــتابی، نســبت به واریز وجوه به حســاب آن مسجد بــا مراجعه به ســایت اصلــی بانک ملت به نشــانی www.bankmellat.ir اقدام کنند.

درعینحال، بانک ملت پیش از این در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و توجه به امور معنوی آحاد مردم و همچنیــن به منظور تســهیل در پرداخــت وجوهات شــرعی و نذورات با استفاده از کارتهای شتابی، نسبت به راهاندازی این سامانه اقدام کرده بود.

با حمايت بانک صادرات ايران ١١ هزار طرح اقتصادی کوچک و متوسط در مدار تولید قرار گرفتند

بانــک صــادرات ایران بــه منظور افزایــش تولید و اشــتغال در ســال 9٥ حمایت از بنگاههــای اقتصادی کوچک و متوســط را در دســتور کار داشت که عملکرد این بانک بیانگر در مدار تولید قرارگرفتن بیش از ١١ هزار بنگاه در سراسر کشور است.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانک صــادرات ایران، همراســتا با سیاســتهای ابلاغی مقام معظم رهبری )مدظله( و برنامههای اقتصادی دولت در ســال ١39٥ این بانک کارنامه درخشانی از خود بر جا گذاشته است؛ بــه گونهای کــه افزون بر ٤٠هــزارو 3٠٠ میلیــارد ریال سرمایه در گردش را به ١١ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در اقصینقاط کشور پرداخت کرده است.

بر پایه این گزارش، این بانک در ســال گذشــته 232 هــزار میلیارد ریــال تســهیلات را به 2١2 هــزار طرح اقتصــادی دربخشهــای صنعت، معدن و کشــاورزی پرداخت کرده اســت که با بهرهبــرداری تدریجی از این طرحها، کشور شاهد افزایش تولید و خلق فرصتهای جدید شغلی برای هموطنان خواهیم بود.

نکته درخور تأمل توجه بانک صادرات برای پوشش طرحهای کوچک و متوســط در اقصینقاط کشور است تا زمینه توســعه پایدار و متوازن در ســطح ملی فراهم شود.

شــایان توجه اســت، این بانک در راســتای افزایش اشتغال و رفع موانع تولید، حمایت از بنگاههای تولیدی در ســال 9٦ را نیز در اولویــت برنامههای اعتباری خود قرار داده است.

مديرعامــل بانک رفــاه در پیامی ولادت باســعادت منجی عالم بشــريت، حضرت مهدی )عج( را تبريک و تهنیت گفت.

متــن پیام دکتر محمدعلی ســهمانی به شــرح زیر است: بسماللهالرحمنالرحیم فرارسیدن نیمهشــعبان، ســالروز ولادت باسعادت منجی عالــم بشــریت و برپاکننــده عدل و مســاوات، حضرت مهــدی )عــج( را صمیمانه تبریــک و تهنیت عرض میکنیم.

جهان و بشــریت، امروز بیش از هر زمان دیگری در ورطه بی عدالتیها و ظلم جور قدرتهای اســتکباری گرفتار آمده اســت. انســان امروز مســتأصل و مغموم، نظارهگــر اقداماتی اســت کــه کرامت او را زیر ســئوال برده و متأســفانه جهانی در حال شــکلگیری است که ارزشهای انسانی در آن بهتدریج رو به زوال و فراموشی اســت. اکنون بیش از هر زمان دیگری مفهوم «ظهور» و فلســفه «انتظار» که در اندیشه شــیعه نهادینه شده است، احساس میشود و آنچه زندگی در عصر حاضر را ممکن میکند باورمندی به غیبت آخرین سلاله طیبه از خاندان پــاک عصمت و طهارت، حضرت مهدی موعود )عج( و فلسفه ظهور آن حضرت است.

حضــرت مهدی )عج( حقیقت زنده اســت. حجت خــدا و برهانــی قاطع بــرای آنها که بــاور دارند روزی جهان هستی از دوقطبی کاذب فقیر و غنی، مستضعف و مســتکبر و ظالم و مظلوم بــه در خواهد آمد و عدل، مساوات، انصاف و برابری جای آن را خواهد گرفت.

زندگی در عصر غیبت ســهل نیســت، بلکه دشــوار اســت؛ آنگاه که بخواهیم مطابق موازین و معیارهای آن حضرت گام برداریم. وظیفه همه ماست با اعتقادی راستین و کرداری ایمانی و با بهرهمندی از برکات و انوار ملکوتی دین مبین اســلام، زمینهساز ظهور آن حضرت باشیم.

هر آدینه که متعلق به آن حضرت اســت از خداوند منان میخواهیم چشــمانمان را از برکت حضورشــان منور گرداند.

برگزاری جشنواره طلايی بانک تجارت در «پروما»

قرعهکشی جشــنواره طلایی پایانههای فروشگاهی با همکاری بانک تجارت و شــرکت ایرانکیش مجتمع تجاری پروما مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی بانک تجارت، در مراســمی که عصر روز دوشنبه 2/١8/96 در مجتمع تجاری پروما در مشهد مقدس برگزار شد، به پذیرندگان دارای حساب در بانک تجارت، براساس میزان امتیاز کسبشده در بازه زمانی اول تا پانزدهم اردیبهشت، به قید قرعه تعداد ١2 کارت هدیه پنجمیلیونریالی اهدا شد.

از دیگر بخشهای این مراسم که با استقبال گسترده مشــتریان مجتمع تجاری پروما برگزار شــد، اهدای 4٠ کارت هدیــه یک میلیــون ریالی به مشــتریانی بود که در بازه زمانی فــوق از طریق دســتگاههای POS ایران کیــش در مجتمع تجاری پروما خریــد خود را به انجام رساندهاند.

گفتنی است جشــنواره طلایی بانک تجارت تا پایان شــهریورماه ســال 96 ادامه داشــته و در مجتمعهای تجاری پاســاژ رضا، قائم تجریــش و میلاد نور در تهران و مراکز خرید سیتیســنتر در اصفهان، ســتاره باران در تبریز، آفتاب شــیراز و پرومای مشــهد نیز برگزار خواهد شــد. دارندگان تجارتکارت و پذیرندگان دســتگاههای POS شــرکت ایرانکیــش که مشــتری بانــک تجارت هستند، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره به سایت اینترنتی شرکت ایرانکیش به نشانی www.irankish.com مراجعه کنند.

با آغاز احداث 3 مدرســه جديد تعداد مدارس بانک اقتصادنوين در مناطق محروم به 25 باب رسید

همزمان بــا اعیــاد شــعبانیه و در راســتای ایفای مســئولیتهای اجتماعــی در حوزه آموزشــی، کلنگ احداث سه مدرسه جدید بانک اقتصادنوین به زمین زده شــد. به گزارش روابطعمومی بانک اقتصادنوین، با آغاز احداث این مدارس تعداد مدرسههای بانک اقتصادنوین به 25 باب رسید که از این تعداد ١3 باب در حال ساخت و ١2 مدرســه نیز در حال خدمترسانی به کودکان ا ین سرزمین در حوزه آموزش است.

مــدارس اقتصادنویــن در اســتان کرمانشــاه در دو روســتای نوروزآباد و سررود شهرســتان جوانرود استان کرمانشاه و روستای رشوانلو شهرستان شیروان استان خراسان شــمالی احداث خواهد شد که در مراسمهای جداگانه با حضور جمعی از مسئولان بانک اقتصادنوین بــه همــراه مقامات ارشــد شهرســتانهای جوانرود و شــیروان، مدیران ســازمان نوســازی و تجهیز مدارس، نمایندگان مجمع خیرین مدرسهســاز و تعداد کثیری از دانشآموزان و اهالی این روســتاها، کلنگ ســاخت این مدارس به زمین زده شد.

گفتنــی اســت بانــک اقتصادنویــن در راســتای فرهنگســازی و مســئولیتهای اجتماعــی و با توجه به اهمیت آموزش فرزندان ســرزمینمان، مشارکت در مدرسهســازی در مناطق محروم را در ســنوات اخیر در دســتور کار قرار داده و تاکنون اقدامات مؤثری را در این حــوزه انجام داده که در آخرین مــورد و همزمان با روز معلم در هفته گذشــته احداث دو مدرسه جدید بانک اقتصادنوین در روستاهای استان کردستان آغاز شد.

بهرهبرداری از ۸ باب مدرسه ســاخت بانک آينده در سال تحصیلی جديد

هشت باب مدرسه و یک سالن ورزشی که بانک آینده در مناطق کمتر برخوردار کشور میسازد، با شروع سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری میرسد.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانک آینــده، عملیات ساخت این مدارس که از زمستان سال ١395 آغاز شده تا قبل از پایان تابســتان جاری به اتمام رسیده و در سال تحصیلی ١396؛ پذیرای دانشآموزان است.

بانک آینــده علاوه بر عرضه خدمــات و محصولات نوین، ارزشآفرینی برای مشتریان؛ این بار نیز در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود، اقدام به ساخت هشت مدرســه و تکمیل یک ســالن ورزشی در مناطق کمتر برخوردار کشــور کرده اســت که عملیات عمرانی آن در دســت انجام و تا پیش از ســال تحصیلی جدید به پایان میرســد. ایــن مدارس در اســتانهای کرمان، هرمــزگان، بوشــهر، سیستانوبلوچســتان، کردســتان، کهگیلویهوبویراحمد و ایلام واقع شــده و سالن ورزشی مذکور نیز در یکی از روســتاهای استان مرکزی در حال ســاخت و تکمیل است. شایان ذکر است بانک آینده در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی گامهای مثبت دیگری نیز برداشــته که مشــارکت در حوزههای محیط زیســت، بهداشــت و درمان، آموزشوپرورش، ورزش و حمایت از خانوادههای شــهدای آتشنشان پلاسکو، از جمله بعضی از این اقدامات هستند.

تجلیل از مؤسسه اعتباری کوثر در همايش ورزشیاران کشور

دومین همایش خیرین و ورزشــیاران کشور با حضور دکتر سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان، در هتل المپیک با هدف تجلیل از ورزشیاران نمونه برگزار شد.

به گزارش روابطعمومی مؤسســه اعتباری کوثر؛ در این همایش که استانداران، مدیران کل ورزش و جوانان اســتانها نیــز حضور داشــتند، از خیران و ورزشــیاران سراسر کشور که در امر ورزش کمک و حمایت داشتند و در راستای تکمیل پروژههای نیمهتمام دولتی همکاری کردند، تجلیل شد.

وزیــر ورزش و جوانان در مراســم خیرین ورزشــی بیان کــرد: تعداد بیشــماری از اماکــن عمومی مردم از جمله مســاجد، مدارس، بیمارســتانها و ... از سوی افراد نیکوکار ســاخته شده اســت. در زمینه ورزش نیز فعالیتهایی انجام شده است اما مانند ساخت مساجد و بیمارستانها گسترش پیدا نکرده است.

مســعود ســلطانیفر بیــان کــرد: از همــه خیرین بهواســطه حضور در این مراســم و حمایت و پشتیبانی برای تکمیل پروژههای ورزشــی تشکر میکنم و آرزوی توفیقات بیشتر دارم.

در ایــن همایــش به پــاس حمایتهــا وا قدامات مؤسسه اعتباری کوثر استان قم در برگزاری همایشهای پیادهروی و فعالیت در حوزه کوثر کارت هواداری و ارائه طرح اختصاصی ورزشکارت کوثر با جامعه آماری 3٠ هزار ورزشکار اســتان با محوریت کمک به ورزشکاران تجلیل شد.

مدیرعامل شرکت تأمين سرمایه بانک مسكن: نوآوری در صنعت تأمین مالی پايان ندارد

پس از راهانــدازی بازار رهن ثانویه برای اولین بار در تاریخ بازار ســرمایه کشور، شــرکت تأمین سرمایه بانک مسکن درصدد است تا برای اولینبار نسبت به طراحی و انتشــار اوراق جعاله به منظور تأمین مالی حملونقل جادهای کشــور اقدام کند. پس از راهانــدازی بازار رهن ثانویه برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه کشور، شرکت تأمین ســرمایه بانک مسکن درصدد است تا برای اولین بار نســبت به طراحی و انتشــار اوراق جعاله به منظور تأمین مالی حملونقل جادهای کشور اقدام کند.

به گزارش روابطعمومی بانک مسکن دکتر فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در این باره عنوان کــرد: درحالحاضر نیاز کشــور در زمینه ایجاد و توســعه زیرساختها بســیار بالا اســت و تواناییهای مالی دولت پاسخگوی ایجاد این زیرساختها نبوده و از طرفی صرفنظر از وضعیت موجود که تنگنای سیستم بانکــی، مانع از اعطای تســهیلات به میــزان مورد نیاز شده اســت، عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاهمدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژههای کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده اســت. از این رو اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه میتواند گزینه مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.

او گفــت: با وجــود ابزارهای مالی متنــوع در بازار ســرمایه ایران، تاکنــون تأمین مالی بخــش حملونقل جادهای از طریق انتشــار اوراق بهادار در بازار ســرمایه ایــران اتفاق نیفتاده اســت. در طرحهــای حملونقل جادهای، محدودیت در انتقال مالکیت دارایی، استفاده از ابزارهــای موجــود در بازار ســرمایه را محدود کرده اســت. به همین دلیل طراحی اوراق بهادار پروژهمحور ضروری بهنظر میرسد.

مدیرعامــل شــرکت تأمین ســرمایه بانک مســکن دراینباره خاطرنشــان کــرد: به این منظــور ایجاد ابزار جدیــد، باعث ایجــاد نــوآوری و تنوعبخشــی در بازار سرمایه کشور شده و منجر به ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور )بازار پول و سرمایه( میشود. بدیهی است اوراق بهادار جدید، حســب مورد برای تأمین مالی سایر بخشهای پروژهمحور، مانند طرحهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری میادین نفت و گاز نیز قابل اســتفاده خواهد بود.

روابطعمومی بانک گردشــگری در پاســخ به انتشار شــايعاتی پیرامون اين بانک، اطلاعیهای را به شرح ذيل منتشر کرد:

در آســتانه رقمخوردن یک حماســه عظیم سیاسی و اجتماعــی دیگر از ســوي ملت شــریف و عزیز ایران اســلامی که همانا نیــل به آرمانهــای مقدس انقلاب اســلامی اســت و میرود تا کام این ملــت بزرگوار بار دیگر با حضور پرشــور در عرصه انتخابات شیرین شود، متأسفانه برخی اشــخاص و گروههای وابسته به برخی جناحهای سیاســی خاص و بــا رویکرد فضاســازی و تشــویش اذهان عمومی و مصادره به مطلوب نمودن وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه، اقدام به نشر اکاذیب و اخباری علیه این بانک نمودهاند.

فلــذا جهت تنویر افکار عمومی و فارغ از شــایعات اخیر اعلام میدارد، بانک گردشــگری در سال ١389 با هدف توسعه و رونق صنعت گردشگری کشور در قالب قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ١3٧9 مجلس شورای اسلامی تأسیس و در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و زیر نظر دستگاههای نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور و غیره فعالیت میکند و امروزه به همت هزاران نفر از پرســنل جوان و پرتلاش شــاغل در این بانک بهعنوان یک بانک شاخص در شــبکه بانکی شناخته شده است و لازم به ذکر است کــه در طول دوران فعالیت خود نیز هیچ ارتباط مالی و اقتصادی خرد یا کلان با هیچ یــک از ارگانهای دولتی نداشته و ندارد.

درخصــوص وضعیــت ســهامداری ایــن بانک نیز اعلام میگردد که از بدو تأســیس تاکنون ســهام بانک گردشــگری متعلق به هیچ نهاد دولتی و شــبهدولتی نبوده و ســهامداران آن را اشخاص و شرکتهایی کاملا خصوصی و فعالان عرصه گردشگری و اقتصادی کشور تشکیل میدهند.

در رابطه با موضوع تعلق درصد عمدهای از ســهام بانک به شخص یا اشخاص خاص، شایان ذکر است که ضوابــط و مقررات بانکی در راســتای رعایت حدنصاب فردی و گروهی در سهامداری بانکهای غیردولتی امری تخصصــی بوده و کاملا توســط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای نظارتی بهصورت شفاف و دقیق مورد رصد قرار میگیرد.

علیایحــال ضمن تأکید بر رعایــت اصول قانونی و اخلاق حرفهای در فضای سیاسی کنونی کشور با توجه به اخبار کذب منتشر شده و تضییع حقوق هزاران نفر از ســهامداران بانک گردشگری، این بانک اقدامات قانونی و قضائی در جهت برخورد با عاملان شــایعات اخیر را انجام داده و از مجاری قانونی نســبت به احقاق حقوق سهامداران محترم اقدام خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.