فكاهی دلواپسی برای كرسنتی دیگر!

Shargh - - اقتصاد - سعید ساویز . كارشناس نفت

زبانبریده به کنجی نشسته صم بکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم شــرکت نفــت و گاز ارونــدان اخیرا تصمیــم گرفته اســت که بهرهبرداری از آزادگان شــمالی و یادآوران را از چینیهــا گرفته و خود برعهده بگیرد. از ســویی به دلیل نداشــتن نیروی کافی پیرو مشــکلات چارت ســازمانی براســاس تعریف عرف خصوصیســازی تصمیم گرفته شــد که فعالیت اصلی سازمان؛ یعنی مهندســی مخزن، مهندســی بهرهبرداری، مهندسی فــرآورش و فعالیتهای درونچاهــی را با نیروهای رســمی خــود اداره کند و بــرای فعالیتهایی مانند تعمیــر و نگهــداری شــیرهای ســرچاهی، خدمات پمپ تــراک و کویل، خدمات چاهآزمایی، حراســت، ایمنی و آتشنشــانی، کترینگ و چنــد فعالیت دیگر که جزء فعالیتهای اصلی ســازمان نیست از طریق مناقصههای مجزا به شــناخت پیمانــکار اقدام کند. توضیح اینکه اروندان تمام این مناقصهها را یکجا و در یک آگهی اعلان کرده است، اما در متن به مجزابودن آنها اشــاره کرده. لایههای نفتی پارس جنوبی برای اولینبار در خاورمیانه اقدام به آوردن شــناور ملکی پالایشــگاهی Cyrus به آبهای خلیجفارس کرد که در نوع خود شناور بسیار پیچیدهای است؛ تمام اقلام با نظارت کیفی DNV نروژ )دفتر Oslow) ســاخته و نصب شــده اســت. وزن ماژولهای فرآورشــی و یوتیلیتی روســازه ‪Brand-New Topside(‬ ) معادل ١٠هــزار تن اســت. ایــن شــناور، علاوه بــر پالایش نفت خــام تولیدی چاههــا، اقدام به ذخیرهســازی ٧٠٠هزاربشکهای نفت خام صادراتی کرده و سپس هر مــاه محموله ذخیرهشــده مطابق مشــخصات اســتاندارد برای فروش نفت را روی نفتکشهای خریدار بهمثابه یك پایانه مســتقل صادرات دریایی، بارگیری میکند. اجزای مختلف آن از بویلر تا توربین گازی و سیستم دیسیاس از معتبرترین برندها تهیه شــدهاند و پیمانکار ســازنده موظف است در مدت ششماه علاوه بر ســازگارکردن بخشهای مختلف پروسسی شــناور، تســتهای عملکردی را گذرانده و پس از تدوین دســتور کارها و تأمیــن لوازم یدکی براســاس قرارداد و همچنین آموزش نفرات ایرانی اقدام به تحویل کامل شناور کند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.