یک میلیارد دلار سرمایه «پرگاس» روی میز ایران

Shargh - - اقتصاد -

شانا:

رئیس کنسرســیوم پرگاس از نهاییشدن طرح جامع توســعه میدانهای کرنج و شــادگان در آینــدهای نزدیک خبــر داد و گفت: یک میلیارد دلار ســرمایه ما برای ورود به فرایند توســعه این میدانها آمــاده اســت. کالین رولی بــا بیان این مطلب، از مذاکرات کنسرســیوم پرگاس و اعضای آن با برخی شــرکتهای اکتشــاف و تولید ایرانی خبــر داد و افزود: ما به دنبال پــروژهای برد - برد هســتیم. وی ابراز امیدواری کرد با ارائه پروپوزال میدانهای کرنج و شادگان از سوی این کنسرسیوم و تــداوم مذاکرات به شــکل مطلوب و در صورت تمایــل شــرکت ملی مناطــق نفتخیــز جنوب، تفاهمنامه مطالعاتی دو طرف تا ســپتامبر امسال به قــرارداد بینجامد. یــان مریســون، مدیرعامل شــرکت «ایجــیآر» AGR() نــروژ نیــز در این زمینــه اظهار کــرد: طرح پیشــنهادی میدانهای کرنج و شــادگان که موضوع تفاهمنامه مشــترک کنسرسیوم پرگاس با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنــوب بود، پیشــرفت مطلوبــی دارد و بهزودی نهایی میشود. وی با اشاره به عضویت حدود 2٠ شــرکت معتبر در کنسرســیوم پرگاس، ادامه داد: حداقل سن شــرکتهای عضو این کنسرسیوم ١5 سال است و ســابقه کاری برخی شرکتهای این کنسرسیوم به ١2٠ سال میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.