آخرین وضعیت قرارداد با رنو

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: رئیــس هیئت عامل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران آخرین وضعیــت قرارداد خودرویی رنو را تشریح کرد. منصور معظمی، معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت با اشــاره به آخرین وضعیــت قرارداد خودرویی رنو، اظهــار کرد: قرارداد رنو قراردادی پیچیده و بســیار مهم است که چندین وجه دارد و ایدرو، رنو و ســایپا وجوه آن هســتند. وی ادامه داد: ما در این قرارداد دنبال چند مسئله بودیم؛ اینکه سهم ساخت داخل را در این قرارداد بیشتر کنیم، صادرات با مســئولیت رنو باشــد، مرکز A&D رنو در ایران واقع شود و نیز 3٠٠ درصد از تولید سالانه صادر شــود. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با بیان اینکه قرارداد رنو با ســختیهایی روبهرو و زمانبر بود، بیان کرد: تقریبا قرارداد ما با رنو تمام شده است و آخرین گروه این شرکت هفته آینده به ایران میآیند و احتمالا قرارداد نهایی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.