استقبال ستاد روحاني از مناظره مستقیم با رئیسي محمدعلی نجفی: صدا و سیما فرصت پاسخ گویی به اتهامات بدهد

Shargh - - سیاست -

مباحثی کــه در آخرین مناظره انتخابات ریاســتجمهوری در تلویزیون مطرح شــد، دو نامه را راهی سازمان صداوســیما کرد که یکی درخواست مناظره دوبهدو داشــته و یکی هم فرصت دفاع از خود را خواســته اســت. برایناســاس، بعد از آنکه حسن روحانی در مناظره آخر تلویزیونی در پاسخ به رئیســی پیشــنهاد کرد که با او در حضور رســانهها مناظره کند، نماینده رئیس ستاد رئیسی در نامهای به رئیس صداوسیما درخواست کرد تا فرصت مناظــره دونفره برای نامزد متبوعشــان و روحانی را فراهــم کند. همزمان، محمدعلی نجفی هم در نامهای دیگر به علیعســگری خواســته در برابر اظهارات قالیباف در مناظره، در شبکه یک حاضر شود و از خود دفاع کند.

بــه گزارش مهــر، در متن نامه نماینده ســتاد انتخاباتی رئیســی به رئیس صداوســیما آمده اســت: «احتراما با توجه به برگــزاری مناظره ســوم و عدم پاســخگویی به ســؤالات و مطالبات واقعی مــردم عزیز و طرح مطالب خلافواقع در این مناظره، از کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات و رسانه ملی درخواست داریم مناظرهای با حضور جناب آقای سیدابراهیم رئیسی و جناب آقای حسن روحانی برگزار شود تا در فضایی شــفاف، صریح و بدونواســطه، مباحث لازم، طرح و امکان شناخت و تصمیمگیــری را برای مــردم عزیز ایران فراهم کند. ایــن مهم میتواند تأثیر بســزایی در فرایند آشــنایی بیش از پیش ملت ایران با آرا و نظرات نامزدهای ریاستجمهوری داشــته باشد تا با شناخت دقیقتری بتوانند آرای خــود را به صندوقهای رأی بیندازند و فضاســازیها، تهمتها و تخریبهای غیراخلاقی صورتگرفته در افکار عمومی را جبران کند.»

این درخواســت با اســتقبال محمدعلی وکیلی، ســخنگوی ســتاد روحانی و حمید ابوطالبی، معاون سیاسی نهاد ریاستجمهوری، مواجه شــد. حمید ابوطالبی در توییتر خود نوشت: «دوستان عزیز: عالی است، ولی این نامه عدم انجام مناظره است؛ زیرا صداوسیما آن را ناقض اصل بیطرفــی میداند. پیشــنهاد دکتر روحانی مناظره در حضور رســانهها بود». همچنین محمدعلی وکیلی، ســخنگوی ستاد خبری روحانی، روز گذشــته در نشســت خبری خود در پاسخ به ســؤال خبرنگاری که از او پرســید آیا آقای روحانی که شــب گذشــته اعلام کرد آمادگی مناظره با ابراهیم رئیســی را دارد، همچنان تمایل به مناظره با رئیســی را دارند؟ گفت: «بلــه، همانطور که آقای روحانی اعلام کردنــد آماده مناظره با ابراهیم رئیســی هستند ضمن اینکه پیش از این نیز ستاد انتخاباتی دکتر روحانی اعلام کرده بود نمایندگانش آماده مناظره با نمایندگان منتخب ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی هستند.»

ماجــرای مناظــره دوبهدو بیــن رئیســی و روحانی در آخریــن مناظره تلویزیونی کلید خورد؛ آن هنگام که ابراهیم رئیســی در واکنش به ســخنان روحانی درباره مشکلات بانکی کشور گفت: «من در مناظره قبل اعلام کردم که یکبار برای همیشــه تلویزیون مناظرهای بین آقای روحانی و دولتمردان قبــل صورت دهد تا آنها با هم بنشــینند و صحبت کنند و دیگر این بحثها تمام شــود که ما هرچــه میگوییم آقــای روحانی به دولت قبلی نســبت ميدهد». حســن روحانی هم در پاسخ به این پیشنهاد رئیسی گفت: «آقای رئیسی تابهحال چندبار گفتهاند که خوب است دولت فعلی با دولت گذشته مناظره داشته باشــد. من میگویم ما میتوانیم با خود آقای رئیسی مناظره کنیم. بههرحال افرادی که در ستاد ایشان هستند و برایشان برنامه میریزند در همــان دولت قبلی هــم بودهاند. عیبــی ندارد، مناظــرهای را با حضور خبرنگاران با ایشان انجام میدهیم ». اشاره روحانی به حضور اعضای دولت اول احمدینژاد در ستادهای انتخاباتی ســیدابراهیم رئیسی بود. در همین حال، محمد دهقاني، رئیس ســتاد انتخاباتي قالیبــاف هم در پیام توییتري خود از اعلام آمادگي قالیباف براي مناظره دوبهدو با روحاني خبر داد.

دومین نامه به رئیس صداوسیما

از ســوی دیگر، همزمان محمدعلی نجفی، رئیس ســتاد فرهنگیان حامی حســن روحانی، در نامهای به رئیس صداوسیما خواستار حضور در شــبکه یک سیما برای پاســخگویی به تهمتی که محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری، به وی زده اســت، شــد.به گزارش ایرنا، نجفی در این نامه به علیعسگری، رئیس سازمان صداوســیما، بیان کرده اســت: از آنجا که در مناظــره روز جمعه - 22 اردیبهشــت 1396- سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف موضوع بهطورکامل نادرســتی را به اینجانب نسبت داده است، تقاضا دارم براســاس موازین شــرعی و قانونی زمانی را در شبکه یک سیما در اختیار اینجانب قرار دهید تا برای آگاهســاختن مــردم بزرگوار ایران به تهمتی که به اینجانب زده شده است، پاسخ دهم.

قالیبــاف در ســومین مناظــره انتخاباتــی نامزدهــای انتخابــات ریاســتجمهوری گفــت: نکاتی که آقــای جهانگیــری در مورد املاک نجومی گفتند، دروغ آشــکار است. البته به وقتش باید اینها اثبات شود، ایــن را که میگویند دوهزارو 200 میلیارد تومان دزدی در املاک نجومی شــده اســت ایشــان باید ثابت کند، چون تهمت بزرگی در حضور مردم است و ایشان حتما این را ثابت خواهند کرد و این حق برای من هست.

او گفتــه بود: اما شــما بدانید در املاکی که گفته شــد من خودم به دادســتان کل نامه نوشــتم که رســیدگی و اعلام شــد جــرم و تخلف ســازمانیافتهای اتفاق نیفتاده اســت، اما چون کثافت این فساد حقوق نجومی شــما درآمده بود، مشــاور آقای روحانی، آقای نجفی، جلســه گذاشت و به گفته دادستان تهران در آن جلسه گفتند معادلسازی کنید؛ بــا مطرحکردن املاک نجومی کار سیاســی کنیم که جلوي خرابکاری و کثافتکاری حقوق نجومی گرفته شود.

محمدعلــی نجفــی پس از ایــن ســخنان قالیباف همان شــب در اطلاعیــهای اعــلام کرده بــود: آنچه آقــای قالیباف در مناظــره امروز )جمعه( به من نســبت داد، کذب محض اســت. او تأکید کرد: در هیچ جلســهای صحبــت از لوثکــردن حقوقهای نجومی بــا طرح املاک نجومی نکردهام. موضوع املاک نجومی را ســازمان بازرســی کل کشور گزارش داد و حداقل خسارت شهرداری را در این پرونده 23 هزار میلیارد ریــال )دوهزارو300 میلیارد تومان( اعلام و حتــی وقوع تخلف را آقای احمد توکلی، رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، نیز تایید کرد.

باید دید که رئیس ســازمان صداوسیما در برابر این درخواستها چه واکنشــی نشــان میدهد و آیا در فرصت باقیمانده تا انتخابات فرصتی را در اختیــار این نامزدهــا یا آنان که تقاضای اعــاده حیثیت دارند، قرار خواهد داد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.