9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

رئیــس مجلــس: مجلــس نیازمنــد کار کارشناسی است

علی آهنی، ســفیر ایران در پاریس: بســته پیشــنهادی ایران الگــوی مناســبی برای حل مشکلات بینالمللی است

ایران ادعای رســانههای اماراتــی مبنی بر فراخوانی سفیر ایران از بغداد به علت مواضع این کشور در قبال جزایر سهگانه ایرانی را کذب محض اعلام کرد

پرویز داوودی، معاوناول رئیسجمهور خبر داد اختصــاص 10 هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی

وزیر نیرو: مردم مساعدت کنند آب در تهران جیرهبندی نمیشود

معاون وزیر خبر داد: واردات برنج نامرغوب به کشور توسط وزارت بازرگانی

دبیرکل بانک مرکزی: سهقفلهشــدن خزانه 12 هزار میلیارد تومان صرفهجویی داشت

محمدرضا خاتمی در دیدار با هیئت مصری تأکید کرد: باید در مقابل اسلامهراسی ایستاد

دیــوان عدالت اداری پیرو شــکایت انجمن شــرکتهای حملونقل صــادر کــرد: ابطال مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا

اســد پیششــرط قطع رابطه با تهران را رد کرد

رئیس مجلس: یک نفر نمیتواند کشــور را اداره کند

عماد افــروغ، نماینده مجلــس از تضعیف جمهوریت نظام در مجلس هفتم انتقاد کرد

مصطفــی درایتــی، عضــو دفتر سیاســی مشارکت: سلایق را به رسمیت بشناسید

رئیسجمهور ترکیــه: آنکارا انجام عملیات مشــترک با ایران علیه شبکه کارگران کردستان ترکیه )پکک( را در دستور کار خود ندارد

وزیــر خارجــه در دیــدار نماینــده جدیــد کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان: سیاست قدرتهای بزرگ ناامنی را در عراق و افغانستان افزایش داده است

رئیــس مجلــس در نشســتی بــا نخبگان: مجلس باید به کار کارشناسی احساس نیاز کند

احمدینــژاد در پاســخ بــه نامــه الهــام ســخنگوی دولــت: رمــز حضــور در دولــت مهرورزی تحمل است

زاکانی، رئیــس هیئــت تحقیقوتفحص از آموزش عالی کشور: تحقیقوتفحص از آموزش عالی کاری بــزرگ و بهیادماندنــی از مجلس هفتم بود

بروجــردی، رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی: هدف از طرح اتهام علیه ایــران تأثیرگــذاری بر افکار عمومــی جهانیان است

وزیر دفــاع برزیل: هیچگونــه تهدیدی را از جانب ایران مشاهده نمیکنیم

ســلطانیه، نماینده ایــران در آژانس اتمی: فقدان حســن نظر برخی کشــورها در اجلاس NPT آشکار شد

پورمحمدی، وزیر کشــور با اشاره به حادثه شیراز: چیزی را از مردم پنهان نکردهایم

محسن کوهکن، عضو هیئترئیسه مجلس: انتخابات نه سیاه سیاه بود، نه سفید سفید

رئیس مجلس: یک نفر نمیتواند بهتنهایی کشور را اداره کند

آیتالله مهدویکنی: ســخنان احمدینژاد دید مردم را نسبت به امام زمان بد میکند

هاشمیرفســنجانی: توســعه دانــش روابطعمومــی، نیازمنــد توجه جــدی مدیران است

مهــدی غضنفــری، معاون وزیــر بازرگانی: وزارت بازرگانی مسئول تغییر یکشبه تعرفهها نیست

احمدینژاد: ایران آماده توسعه همکاریها با کشورهای مستقل است

آیتالله هاشمیرفســنجانی: توسعه دانش روابطعمومی نیازمند توجه جدی مدیران است

وزیر خارجه: برای مقابله با تهاجم فرهنگی باید کشورها پیوندهای خود را تقویت کنند

رئیــس مجلس: اداره کشــور بــدون کمک نخبگان و متخصصان ممکن نیست

آیتالله هاشمیرفسنجانی: اطلاعرسانی از ضروریترین عوامل توسعه کشورها محسوب میشود

محمدرضــا خاتمــی: بایــد در مقابل موج خطرناک اسلامهراسی ایستاد

سخنگوی وزارت خارجه: اسرائیل و آمریکا درصدد بحرانیکردن فضای لبنان هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.