پمايزگرشدنجواهد اطآاعشت و مح یلسنا مهر صعليزالادهحراسيتد

Shargh - - سياست -

نشســت تحلیــل آخریــن مناظــره انتخابــات ریاســتجمهوری در ســتاد خبری حسن روحانی با حضور محســن مهرعلیزاده و جــواد اطاعت برگزار شــد. تأکید بر رعایتنکردن اخلاق از ســوی رقبای روحانــی و جهانگیری در مناظره یکی از موضوعاتی بود که دو میهمــان این برنامه بــر آن تأکید کردند. رأیآوردن به هر قیمتی حتی متوسلشــدن به دروغ از دیگر مواردی بود که ســخنرانان این مراسم به آن اشاره و آن را تقبیح کردند. آنها با برشمردن خدمات دولــت روحانی، اعلام کردند که مــردم نباید انتظار داشته باشند مشکلات یکشبه حل شود. توسعه در مسیر آهسته و پیوسته محقق ميشود.

دروغگفتن هنر نیست

به گزارش «ســحر» محســن مهرعلیــزاده بعد از ابــراز امیــدواری از افزایــش تــلاش نخبــگان و رســانهها در ایام باقیمانده در جهت آگاهیسازی و روشنکردن مردم ســخنان خود را درباره مناظرهها اینگونه شــروع کرد: در آموزههای اخلاقی ما آمده است که «ادب مرد به ز دولت اوست». مسئله ادب و احتــرام در ایران همواره مهم بوده و هســت و به صورت کلی در این ســه مناظــره مخصوصا مناظره آخر نادیده گرفته شد.

معــاون رئیــس دولت اصلاحــات ادامــه داد: وقتــی شــش نفر بــه عنوان چکیــده مــردم برای ریاستجمهوری کاندیدا میشــوند و بعد میبینیم که رقیبان دولت تمام ســعی خــود را بر تخریب آن به صــورت غیراخلاقی میگذارنــد، پایههای اخلاق در جامعه نابود میشود.مهرعلیزاده درباره مناظره در مجموع گفت: مناظره کار ارزشــمندی اســت که ما از دیگر کشــورها الگوبرداری کردیم ولی واقعا در ایران کژکارکردی دارد و تبدیل شــده اســت به هنر دروغگرفتن که واقعا هنری نیست.

رئیس ســازمان تربیت بدنی دولت اصلاحات به نقــد دوپارهکردن جامعه پرداخــت و گفت: جامعه را دوقطبــی نکنیــد. اینقدر مقام معظــم رهبری و علمــا توصیه کردند که جامعه را شقهشــقه نکنید، اما متأســفانه با آمارسازیهای مثل چهاردرصدی و 9۶درصــدی به دنبال این کار هســتند. البته جامعه بــا دیــدن اتفاقات ســال 8۴ و 88 دیگــر فریب این «بگمبگم»ها را نمیخورند.

مهرعلیــزاده بــا اشــاره بــه ســابقه دولــت و دســتاوردهای آن گفت: همه میگویند ســایه جنگ بر سر کشــور بود. کشــورهای ۱+5 توانستند اجماع جهانــی علیه ایران به وجود آورند اما الان حق ما را برای غنیســازی به رسمیت شناختهاند و آن اجماع علیه ایران به کلی از بین رفته است.

او ادامه داد: در وادی سیاســت علاوه بر نزاکت، دانش کار هــم واجب اســت و بیانکننــده برنامه کاندیداها، ســوابق و افراد اطراف آنهاست. عدهای به جــای دادن برنامه، تخریب میکنند و مردم ما به خوبی متوجه این موضوع میشوند.

دولت به سمت عقلانیت حرکت کرد

جــواد اطاعت هم در این نشســت خبری درباره مناظرهها گفت: مناظره باید بیانگر ادب و صلاحیت اداره کشور باشد و متأسفانه اینگونه نبود و تصویری کــه با ســیاهنمایی و تخریب از ایران بــه عنوان یک کشــور اسلامی به جهان مخابره شد، پذیرفتني نبود. همچنیــن کاندیداهای مورد حمایــت ما جهانگیری و روحانــی نیز فکر میکنم برخلاف میل خودشــان مجبور شدند در مقام دفاع خیلی چیزها بگویند.

این استاد علوم سیاسی دانشــگاه بهشتی ادامه داد: در مناظره حتي اگر نتوان برنامه دقیق داد، باید تا حدی دربــاره برنامهها مثل ســرفصلها توضیح داده شود. طبیعتا برنامه دولت، برنامه ششم توسعه است ولی کسانی که میخواهند ابتدابهساکن بیایند برای ریاســتجمهوری، بایــد اول بگویند که برنامه ششــم را قبول دارند یا نه و اگــر قبول ندارند برنامه آنها چیســت. اطاعت گفــت: اگر چه تــا وضعیت مطلــوب فاصلــه داریم ولــی کارنامه ایــن دولت پذیرفتني است.

او در ادامه از تمثیــل مریض برای توضیح حرف خود استفاده کرد: وقتی مریضی وضعیت بدی دارد و بعد از درمانِ پزشــک، علائم خوبی از خود نشــان میدهد و رو به بهبود اســت، خــب باید این درمان را ادامه داد.

او مثالهایی از علائم بهبود زد و گفت: توانستیم از ذیل بند هفتم شــورای امنیت بیرون بیاییم. کاری که کمتر در نظــام بینالملل ســابقه دارد. با وجود اینکه معمولا کشــورداری در ایران ســلیقهای است اما این دولت به سمت عقلانیت حرکت کرد. دولت توانست ما را دوباره به ریل توسعه برگرداند. دولت در دفاع از حقوق شهروندی کارنامه درخشانی دارد و گواه این آزادی انتخابات شورای شهر است.

خوشاستقبال و بد بدرقهایم

او ادامــه داد: از دیگــر رویکردهــای خــوب این دولت میتوان به همگرایی قوای سهگانه مخصوصا مجریه و مقننه اشــاره کرد. این دولت توانســت در مقابــل افراط و تفریط اعتــدال را تعریف کند. اتفاق خــوب دیگر اســتفاده از افراد کارآمد بــود از جمله آقایــان جهانگیری، ظریف، زنگنــه و حجتی اما اگر بخواهیم این فهرست را ادامه دهیم، خیلی میتوان نام برد. اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه بهشتی در ادامه به آسیبشناسی اجتماع ایران پراخت و گفت: ما خوشاستقبال و بدبدرقهایم.

او این اتفاق را در مشــروطه، نهضت ملیشــدن صنعت نفت و حتی جنبش دوم خرداد ردیابی کرد و گفــت: مردم بعد از دوم خرداد ۷۶ تا ســال 8۰ در صحنه بودند اما از ســال 8۱ کــه انتخابات دور دوم شــوراها بود، قهــر کردند و انزوا در پیــش گرفتند و نتیجه آن شــورای شــهر دوم و ظهــور احمدینژاد بود. در ســال 8۴ اگر نخبگان با تکثر موجب شــدند کــه انتخابات بــه دور دوم برســد، در ادامه مردم با انزوا اجازه پیروزی احمدینژاد را دادند. شما همین انتخابات اخیر فرانســه را نگاه کنیــد؛ تکثر نامزدها باعث شــد یکــی از افراطیها بــه دور دوم برود اما مردم فرانســه با حضور 85درصدی مانع از پیروزی او شدند.

اطاعــت دوباره تأکید کرد: پاشــنه آشــیل ما این است که در صحنه میآییم؛ اما سریع قهر میکنیم. به اشــتباه میگویند ما ســابقه دموکراسی صدساله داریم، این در حالی اســت که مردم چند سال بودند و بعد قهر کردند و دوباره چند ســال بودند و دوباره قهر کردند.

او بحث خــود را به روحانــی برگرداند و گفت: توانســتیم در مدت زمان دوشــنبه تا جمعه در سال 92، روحانــی را به نامزد مورد اعتمــاد مردم تبدیل کنیــم؛ اما بــه محــض رأیآوردن او، مــردم انتظار برآوردن تمام مطالبات انباشتهشده خود را دارند.

این نماینده سابق مجلس روند توسعه را مستمر دانســت و ادامه داد: «رهرو آن اســت که آهسته و پیوســته رود» یا به تعبیر مرحــوم مهندس بازرگان، «سیاست گام به گام.»

او در نهایــت بحث خــود را اینگونه جمع کرد: امیدوارم با توجه به ایــن تاریخ مختصری که گفتم، ایــن بار نیز دوباره وارد این ســیکل معیوب نشــویم و حمایــت خودمــان را از دولتی که دســتاوردهای ارزشمندی دارد، ادامه دهیم.

جواد اطاعــت در جواب اینکه بــا توجه به رأی نزدیک به 5۰ درصد روحانی در سال 92 و فاصله کم با رقیب، آیا این دوره نگران نیستید، ابراز خوشبینی کرد و گفــت: روحانیای که در ســال 92 رأی آورد، فقط چهــار روز حمایت اصلاحطلبان را داشــت و فردی بود که فقط وعده داده بود؛ اما روحانی امروز، فردی است که سایه تنش را از کشور برداشته است. در ســال 9۱ در یک نظرسنجی که از مردم شده بود، مهمترین دغدغه آنها جنگ، حمله اسرائیل و پرونده هستهای بود. از طرف دیگر تحریمها نیز فشار زیادی بر مردم آورده بود و انفعال سیاسی دولت قبل سبب شده بود در قطعنامههای سازمان ملل همه کشورها علیه ایران باشــند؛ اما امروز میبینیم این کشورها از ایران حمایــت میکنند و صدها تیم اقتصادی در دو سال گذشته برای سرمایهگذاری و امکانسنجی بازار در بخشهای مختلف به کشور سفر کردهاند.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.