ریاستجمهوری «نزدیکِ محال» برای سردار

Shargh - - سياست - امیررضا حجتی

دو ســر محور مناظره 22 اردیبهشــت کاملا از هم بیگانه بودند. یک ســر سودای عشق به ایران داشــت و سر دیگر ســروصدا و خشــم. یک سر میگفت میخواهیم برویم تا برســیم و سر دیگر با ســروصدا و طرح مســائل بیپایه و اســاس و البته بدون برنامه میگفت اینگونه نمیرســیم. آخرین مناظره تلویزیونــی کاندیداهای انتخابات ریاســتجمهوری در حالی برگزار شد که همگان انتظار مناظرهای شــفاف و روشــن را داشتند؛ اما مبتنــی بر اخلاق؛ آن هم نه اخلاقی سیاســی که مبنایش منفعت خود و گروه و جناح خود باشــد. ملت ایران انتظار سیاســتی اخلاقی را داشــتند؛ اما متأســفانه سیاست اخلاقی حلقه مفقوده این مناظره بود، همان حلقهای که از 88 نایاب شــد و حال عدهای میخواســتند همچنان این حلقه مفقود بماند.

البته از ابتدای تبلیغات کاندیداها این جناب ســردار بود که بــر طبل بیاخلاقی یــا به بیان رساتر اخلاق سیاسی کوبید که یادآور رفتارهای زشــت محمود احمدینژاد در 88 بود. جناب ســردار میخواســت بر کجراهها قــدم بردارد که ملت با محمــود احمدینژاد برای اولینبار تجربــهاش کرده و به در بســته خورده بودند و براساساین در 92 به حاکمیت عقلانیت و تدبیر رأی دادند تا دولت تدبیــر، امید را برای آنها به ارمغان بیاورد.

مردم در مناظرات دریافتند که در چهار ســال گذشته کشور از لبه پرتگاه نجات داده شده است و باید کماکان مسیر تدبیر و عقلانیت را دنبال کنند. جناب ســردار با اعداد و ارقام ســخن میگفت؛ اما بــر مبنای همان اخلاق سیاســی کــه نهتنها حقیقــت و عدالت را به کنــاری مینهد؛ بلکه به بیان اخلاقی اســحاق جهانگیری «خلافگویی» میکند. از خرید زمین و املاک در سالهای پیشین گفت تا رقیب را در چشــم ملت بهگونهای تصویر کنــد که خــلاف واقعیت بود. حــرف او حقیقت داشت؛ اما آنجایی که نگفت در آن سالها قیمت آن زمیــن و املاک چقدر بوده اســت، وارد وادی اخلاق سیاسی خلافگویی شد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.