بازتاب ح گ کامپ بیملهمسایبسرئیوسلتریدهت،ییوتآرهژاای نحدودس100اکشمورنرایهدفتق رارمدالدی آمریکا

Shargh - - جهان -

حمله گسترده ســایبری دهها هزار کامپیوتــر را در اقصانقاط جهان هدف قرار داد و دهها سازمان را فلج کرد. در این حمله ســایبری که ادوارد اسنودن، افشــاگر آمریکایــی آن را بازتابــی از تصمیم غیرمســئولانه آژانــس امنیت ملــی آمریــکا )اناسای( خوانــده، بدافزارهــای تولیدشــده از ســوی این ســازمان امنیتی مــورد اســتفاده قرار گرفته است. اسنودن، مقاطعهکار سابق آژانس امنیت ملی در حســاب توییتری خود به این حمله واکنش نشــان داد: «با وجود هشدارها، آژانس امنیت ملی ابزارهای تهاجمی خطرناکی تولید کرده کــه میتواند نرمافزارهای کشــورهای غربی را هدف قرار دهد. امروز شــاهد هزینه آن بودیم». براســاس گزارشها در پــی حمله این بدافزارها، کامپیوترها قفل و دادهها رمزنگاری شده و هکرها در ازای بازکردن قفل درخواســت پول اینترنتی کردهاند.

مهمترین هدفهای این حمله

این حمله سایبری موجب اختال در سیستمهای کامپیوتری حدود 99 کشور از جمله روسیه، اسپانیا، ترکیه و ژاپن شــده است و براساس برخی گزارشها حتی به ایالات متحده هم رســیده است. اما روسیه، اوکراین و تایوان در صدر کشورهای هدف قرار گرفته بودند. تأثیر این حملهها بر عملکرد بیمارســتانها و مراکز درمانی موجب نگرانی بســیاری از دولتمردان شــده اســت. ایــن حمــات ســایبری فعالیت 39 بیمارســتان و مرکز درمانی و خدمات دندانپزشکی در بریتانیا و اســکاتلند را متوقف کرده و به فعالیت اپراتورهــای آمبولانــس و مطب پزشــکان آســیب رسانده اســت. آنطور که راشــاتودی گزارش داده، این حمله دانشگاهها، یک مخابرات بزرگ اسپانیایی، شرکت پســت بینالمللی فدکس، دویچهبان آلمان و وزارت کشــور روســیه را هــدف قرار داده اســت. «مگافون»، یکی از اپراتورهای اصلی تلفن همراه در روســیه هم یکی از اهداف مهم این حمات سایبری بود. عــاوه بر این بانک مرکزی روســیه اعام کرده اســت در این کشــور چند بانک هدف قرار گرفتهاند. وزارت کشــور روسیه نیز اعام کرد: کامپیوترهای این وزارتخانه به این ویروس آلوده شــدهاند. سخنگوی این وزارتخانه در بیانیهای گفت: حدود هزار کامپیوتر با سیستمعامل ویندوز در این وزارتخانه آلوده شدند اما این تعداد کمتر از یک درصد کل کامپیوترهای این وزارتخانه اســت. همچنین نماینده وزارت وضعیت اضطراری روســیه هم گفت: چندین کامپیوتر در این وزارتخانه هدف این ویــروس قرار گرفتند اما جلوی همه حمات گرفته شــد و اکنون هیچ کامپیوتری به این ویروس آلوده نیست.

فرانســه نیز از این حمله بینصیب نمانده است. شــرکت خودروســازی رنو در فرانســه یکی دیگر از مؤسســات بزرگی اســت که اعام کــرده هدف این حمله قرار گرفته اســت. ســخنگوی این شرکت به خبرگزاری فرانسه گفت آنها مشغول انجام اقدامات لازم برای مقابله با حمله هســتند. شــرکت پســت فدکس هــم در بیانیهای اعام کرد هک شــده و به خاطر این هک ســرویسهایش دچار اختال شــده اســت. شرکت راهآهن دولتی آلمان )دویچهبان( نیز گفــت کامپیوترهایش روز جمعه بــه بدافزار آلوده شــدهاند. روزنامه بیلد خم روز گذشــته گزارش داد تابلوهای اطاعات مســافران در ایســتگاههای قطار در نقاط مختلف آلمان با یــک بدافزار هدف حمله سایبری قرار گرفتند.

سرقت از آژانس امنیت ملی

پژوهشگران شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای آنتیویروس گفتهاند بدافزار اصلی عامل این حمله ســاخت آژانس امنیت ملی ایالات متحده است و از آن به سرقت رفته است. ماه گذشته گروه هکری به نام «سایهشکنها» بخشی از کد هککردن متعلق به این آژانس با نام «آبی ابدی» را منتشــر کرده بودند. هکرها این کد را به یک بدافزار بدل کردهاند. هکرها بــا اســتفاده از ایمیلهای اســپم که ظاهــرا حاوی رســیدهای مالی، پیشــنهادهای کاری، هشدارهای امنیتی و موضوعاتی از این دســت بودند، کاربران را فریب دادند و آنها را به بازکردن بدافزارها واداشتند. ایــن بدافزارها از کاربران میخواســتند بــرای دسترســی مجدد بــه دادههای کامپیوترشــان مبلغی پول )بین 3۰۰ تا ۶۰۰ دلار( به عنوان باج پرداخت کنند. ظاهرا کامپیوترهای آلوده شش ساعت فرصت دارند بــاج موردنظر را بپردازند و هر چند ســاعت که بگذرد، میزان این باج افزایــش خواهد یافت. براســاس گزارشها برخی از قربانیان این حمات در همان ســاعات اول درخواست 3۰۰ دلار اولیــه را پرداخــت کردهانــد. این مبلغها از طریــق بیتکوین، واحد پول دیجیتال از قربانیان هک گرفته میشد. مایکروســافت گفته از اینکــه کاربران نرمافزارهایــش قربانــی ایــن حملــه شــدهاند، متأســف اســت. این شرکت گفته در بهروزرسانیهای بعدی ویندوز ســپرهای امنیتیاش را برای جلوگیری از وقوع این حمله تقویت خواهد کرد.

هنــوز هیچ گروه هکری مســئولیت این حملــه را بر عهده نگرفته اســت. امبر راد، وزیر کشــور بریتانیا هم گفته هنوز برای دولت این کشور روشن نیســت که چه کسانی عامل این حمله وسیع بودهاند. این حمله موجب انتقاد بسیاری از مقامات غربی از آژانس امنیت ملی آمریکا شده است. در این میان ادوارد اسنودن در واکنش به این حمات گفته کنگره باید از اناسای بخواهد که از آســیبپذیری سایر نرمافزارهایی که میتوانند به این صورت هدف حمله قرار گیرند، اطاع دهد.

اسنودن تأکید کرده: اگر همان زمان که اناسای متوجه نقایصی شــده بــود آنها را اعــام میکرد، بیمارستانها چندین سال و نه چند ماه زمان داشتند تا خودشان را آماده کنند.

پاتریک تومی، یکی از کســانی که با پروژه امنیت ملــی اتحادیه آزادیهــای مدنی آمریــکا همکاری میکنــد هــم در واکنش به این حمله به رســانهها گفت: «خیلی تکاندهنده اســت؛ اگر آژانس امنیت ملی از این آســیبپذیری اطاع داشــته و تا بعد از سرقت به اطاع مایکروسافت نرسانده باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.