کرهشمالی به دنبال مذاکره با واشنگتن است

Shargh - - جهان -

پیونگیانگ ضمن هشــدار شــدیداللحنی به چین، گفت پکن باید از کرهشمالی به خاطر حفظ امنیتش ممنون باشــد. یک خبرگزاری رســمی به نقل از فردی مسئول به نام کیم شول نوشت: پکن نبایــد صبر پیونگیانگ را آزمایش کند؛ کشــورش دوستی با چین را گدایی نمیکند.

او به منطقه شمال اشاره کرده و میگوید این منطقــه از زمــان جنگ کره به مثابــه یک منطقه حائل بین پکن و واشــنگتن بــوده و نقش مهمی در حفظ امنیت و صلح منطقه داشــته اســت. از سوی دیگر، پکن میگوید تمایل دارد رابطه خوبی با همســایهاش کرهشــمالی داشــته باشد . «گنگ شــوانگ »، ســخنگوی وزارت خارجه این کشــور، در پاسخ به ســؤالی درباره تیرهشــدن روابط بین دو کشــور و تبادل اتهامات علیه یکدیگر از طریق رسانهها، میگوید: موضع کشورش درباره توسعه روابط دوستانه با پیونگیانگ ثابت و روشن است.

چندی پیش رسانههای چینی خواستار تحمیل مجازاتهای بیشــتر و ســختتر بر کرهشمالی به دلیل توســعه برنامه هســتهای این کشور شدند. رســانههای کرهشــمالی ایــن درخواســتها را «یکســری اظهارات ســخیف و بیپروا» توصیف کردند که به گفته آنها «هر روزه از چین میشنویم و منجر به تیرهشدن بیشتر روابط خواهد شد.»

موضع پکن

«گوجــی کای»، رئیــس انجمــن مطالعــات بینالمللــی چین، درباره تشــدید تنش بین پکن و پیونگیانگ، میگوید چین نســبت به ارتباطش با کرهشــمالی حساسیت ویژهای داشــته و همواره سعی کرده کانالهای ارتباطی خود با رهبران این کشــور در پیونگیانگ را حفظ کــرده و آنها را به رهاکردن ســاحهای اتمی ترغیب کند، زیرا فقط از این طریق میتوان جلوی شعلهورشــدن جنگ در منطقه را گرفت.

گوجی درگفتوگــو با الجزیــره تأکید میکند چیــن نگــران رویارویی نظامــی احتمالــی بین ایالات متحده و کرهشــمالی اســت؛ زیــرا چنین اتفاقــی میتوانــد پیامدهای ســنگین و بزرگی را به همراه داشــته باشــد. برای همین پکن سعی میکند فشــارهای اقتصادیاش را بر پیونگیانگ در چارچوب مجازاتهای ســازمان ملل افزایش دهد. یکــی از آخرین موارد این دســت تاشها، بازگرداندن ناوگانی از کشتیهای حامل زغالسنگ به کرهشمالی در ابتدای ماه آوریل گذشته بود.

به نظر او، بهتریــن راهحل برای حل بحران در شبهجزیره کره بازگشــت به مذاکرات ششجانبه درباره برنامه هستهای کرهشــمالی است که بین دو کره، ژاپن، روســیه، چین و آمریکا شــروع شده بود. «شین هون»، معاون وزیر خارجه کرهشمالی، ماه گذشته درباره امکان ازسرگرفتن این مذاکرات گفته بود: «ایــن گفتوگوها از ابتــدا مرده متولد شده بود و دیگر اثری از آن باقی نمانده است».

بحران اعتماد

«چینگ خه آن»، کارشناس امور کرهشمالی در چیــن، میگوید پیونگیانگ بهخوبی درک میکند که چین یک متحد نیســت و برای کاهش از شدت بحــران حاضر به هــرکاری خواهد بــود. ازاینرو احساس میکند تشدید بحران برایش امری موجه اســت. به گفتــه او، ما با یک بحــران اعتماد بین دو کشــور مواجه هســتیم که در اثر سستشدن روابط به وجود آمده و حالا به سطح رسانهها نیز کشیده شــده است. چینگ میگوید چین عاقهای بــه جنگ در شــبهجزیره کره نــدارد، زیرا موجب تقویت حضور آمریکاییها در منطقه خواهد شد؛ کمااینکه پکن از استقرار سیستم موشکی «تاد» در خاک کرهجنوبی نیز احساس نگرانی میکند و آن را تهدیدی برای امنیت خود میداند.

او یاد آور میشــود پکن در گذشــته پیشــنهاد داده بــود پیونگیانــگ تجارب هســتهای خود را کنار بگذارد و در مقابل واشنگتن نیز به مانورهای نظامیاش در منطقه پایان دهد. او این مســئله را به عاقه چین به گفتوگو درباره سایر موضوعات ربط میدهد؛ از جمله مســئله نزاع بر سر دریای جنوبی چین و اســتقرار سیســتم موشکی تاد در کرهجنوبی. بــه باور ناظران، پکــن نمیتواند یک میانجی در بحران کره باشــد، زیرا جز ابراز نگرانی در قبال ایــن بحران یا تأکید بــر تعهدات خود در چارچــوب برنامههای ســازمان ملــل متحد چیز دیگری برای ارائه ندارد. البته چین هنوز میتواند به کرهشــمالی توصیه کند خویشتنداری به خرج داده و دوبــاره به میز مذاکرات بازگردد. حال آنکه پیونگیانــگ از تجارب هســتهای خــود بهعنوان ابزاری برای فشــار استفاده میکند و قصد دارد به این وسیله بتواند به مذاکراتی مستقیم با واشنگتن دســت یابد. به بــاور پیونگیانگ، فقــط از طریق چنین مذاکراتی اســت که میتوان تمام مشکات سیاسی را حل کرد.

منبع: الجزیره

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.