آیا «اسپایسر» نیز از تیم ترامپ خارج میشود

Shargh - - جهان -

گمانهزنــی دربــاره آینده «شــون اسپایســر»، ســخنگوی کاخ سفید، افزایش یافته و به احتمال زیــاد او، نفر بعدی اســت که از تیــم ترامپ جدا میشــود. روزنامــه انگلیســی «دیلیتلگــراف» مینویســد: اسپایســر تا چندی پیــش از حمایت تاموتمام ترامپ برخوردار بود؛ اما مدتی است که او دیگر آن حمایت همهجانبه را از اسپایسر انجام نمیدهد؛ برای مثال ترامپ در مصاحبه اخیر خود با «فاکسنیوز» درباره اسپایســر بهگونهای سخن گفــت که احتمــال خروج او از کاخ ســفید قوت گرفت. رئیسجمهــوری آمریــکا در گفتوگوی اخیرش با فاکسنیوز در پاســخ به سؤالی درباره اسپایســر گفت: او کارش را خوب انجام میدهد؛ امــا فرســوده شــده اســت. موضــوع کناررفتن اسپایسر از کاخ ســفید به اختافات موجود میان مشاوران ترامپ که حلقه نزدیکان او را در دوران رقابتهای انتخابات ریاســتجمهوری تشــکیل میدادند، بازمیگردد. پس از اینکه ترامپ، رئیس «افبــیآی» را اخراج کــرد، اسپایســر بهعنوان سخنگوی کاخ ســفید هفته پرچالشی را در پیش داشــت. اعام اخراج جیمز کومی بســیار سخت بود و اسپایسر از پاسخ به سؤالها در برابر دوربین خــودداری کرد. طبق گزارش واشنگتنپســت، او اصرار کرد که پاســخ به سؤالها با خاموشکردن دوربینها همراه باشد.

بهطورکلی شــغل سخنگویی رئیسجمهوری مانند دونالد ترامپ هرگز نمیتواند آســان باشد؛ اما نشــانههایی وجــود دارد که نشــان میدهد شرایط برای اسپایسر دشوارتر شده است. براساس برخی گزارشها در واشــنگتن ترامــپ چندان از وضعیت ســخنگویش راضی نیســت و احساس میکند این مســئله او را ضعیف نشــان میدهد. ترامپ گفته بود، شــاید کنفرانسهــای روزانه را لغو کند و خودش شــخصا به ســؤالها پاســخ دهد. در همین رابطه گفته میشــود کاخ ســفید بهصورت بیسروصدا شروع به کنارگذاشتن کابینه در ســایه دونالد ترامپ که از وفاداران او تشکیل شــدهاند، کرده اســت. کابینه در ســایه ترامپ از افرادی تشکیل شده که پیش از تشکیل دولت در آژانسهای مختلف فدرال مشــغول به کار بودند و بعد از آغازبهکار ترامپ بهعنوان رئیسجمهور در قالب مشاور به کاخ سفید راه یافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.