پسر بنلادن پا جاي پاي پدر ميگذارد

Shargh - - جهان -

حمــزه بنلادن، پســر اســامه بنلادن براســاس نامههای یافتشــده در جریان یورش سال ۲۰۱۱ برای کشــتن پدرش در پاکســتان، ممکن است رهبر بعدی القاعده باشد. به گزارش دیلی میل، نامههای شخصی یافتشده از سکونتگاه اسامه بنلادن، رهبر کشتهشده القاعده در پاکستان، نشان میدهد پسر او یعنی حمزه که اکنــون حدود ۲۸ ســال دارد در آســتانه تصدی رهبری القاعده چند ســال بعد از مرگ پدرش است. یکــی از نامههایی که او به پدرش نوشــته مربوط به زمانی است که ۲۲ سال داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.