فرار ابوبکر بغدادی از عراق

Shargh - - جهان -

فرمانده عملیات ویژه دوم وابسته به سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعام کرد ابوبکر بغدادی حامیانش را به حال خود رها کرده است. به گزارش ایسنا، معن السعدی، فرمانده عملیات ویژه دوم سازمان مبارزه با تروریســم عراق گفت: داعش به صورت گســتردهای در عراق فروپاشــیده و پایتخت کذایی داعش سقوط کرده است و پس از آزادسازی محلههای باقیمانده، تندروها هیچ جایی در موصل ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.