بررسي اعمال تحریمهای جدید علیه حزبالله

Shargh - - جهان -

روزنامــه فایننشــالتایمز گزارش داد کاخ ســفید تصویــب تحریمهــای جدیــد علیه حــزبالله لبنان و حامیــان آن را بررســی میکند. به گزارش ایســنا، این روزنامه نوشــت که اد رویس، رئیس کمیســیون خارجه در کنگره آمریکا، در حال تدارک برای تصویب تحریمهایی علیه شــخصیتهای حامی حزبالله در لبنان، از جمله میشــل عون، رئیسجمهوری لبنان و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.