دومین تماس تلفنی پادشاه عربستان با مکرون

Shargh - - جهان -

پادشــاه عربســتان در گفتوگــوی تلفنــی بــا رئیسجمهــوری جدید فرانســه اظهــار امیدواری کرد همــکاری با پاریس جهت تحقق صلح و ثبات در جهان انجام بگیرد. به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه فرامنطقهایالشرق الاوسط، در تماسی که ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه عربستان با امانوئل مکرون، رئیسجمهوری منتخب فرانسه برقرار کرد، به او پیروزیاش در انتخابات را تبریک گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.