پیشنهاد ایجاد جزیرهای مصنوعی از سوی اسرائیل

Shargh - - جهان -

تلویزیــون اســرائیل اعام کرد، در ســفر آتی وزیر اطاعات این رژیم به آمریکا، پیشنهاد ساخت جزیرهای مصنوعی در ســواحل غزه ارائه خواهد شد و احتمالا رئیسجمهــور آمریــکا از آن اســتقبال خواهد کرد. منابع سیاســی در تلآویو اعام کردند فرســتاده ویژه رئیسجمهــوری آمریکا بــه خاورمیانه، میکوشــد نخســتوزیر اسرائیل را برای شرکت در نشست سران سهجانبه قانع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.