مقابلهبهمثل روسیه با آمریکا

Shargh - - جهان -

یکــی از ســخنگویان کرملین اعام کرد، روســیه ممکن اســت نســبت به اقدام آمریکا در اخراج 3۵ دیپلمات این کشــور در دوران دولت سابق واشنگتن، دست به اقدامی متقابانه بزند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یــوری اوشــاکف، یکی از معاونان سیاســت خارجه رئیسجمهور روســیه دراینباره توضیح داد: مســکو همچنان منتظــر بازگرداندن دو ســاختمان دیپلماتیک این کشور است که در پی اتهام جاسوسی به تصرف دولت آمریکا درآمدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.