جاسوسي جدید در دریای چین جنوبی

Shargh - - جهان -

چیــن عملیاتهــای نظارتی و شناســایی خود را توسعه داده که شــامل استقرار یک هواپیمای مجهز به سیســتم هشدار ســریع و رادار اســت. هواپیمای

KJ-500 که اخیــرا به پرواز درآمــده، به هواپیمای گشــتزنی قدیمیتر در پایگاه هوایی جیالایشی واقع در اســتان هانیان جنوب چین پیوســت که در دریای مناقشهآمیز چین جنوبی واقع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.