برگزاری انتخابات محلی در کرانه باختری

Shargh - - جهان -

روز گذشــته فلســطینیها، در کرانــه باختری، در انتخابات شــوراهای شــهر که نشــاندهنده اختاف عمیق میان حزب فتح وابســته بــه محمود عباس و جنبش حماس در غزه است، شرکت کردند. شکست این دو گروه در آشــتی با یکدیگر به عنوان مانع جدی بــرای هرگونه حلوفصــل درگیری میان اســرائیل و فلسطین تلقی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.