داعش مسئولیت حمله به پاکستان را پذیرفت

Shargh - - جهان -

داعش مســئولیت حمله به کاروانی از سناتورهای پاکســتانی را در بلوچســتان این کشــور که باعث مرگ ۲۵نفر شــده بود، برعهــده گرفت. خبرگــزاری اعماق، متعلــق به داعــش، در گزارشــی آورد کــه یک عامل انتحاری با پوشیدن یک جلیقه به این خودرو حمله کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.