دستگیری سارق فراری در دبیرستان دخترانه

Shargh - - حوادث -

مهر:

رئیس کلانتری 141 شهرک گلستان از دستگیری یک سارق فراری پس از شلیک پلیس در مدرسه خبر داد. سرهنگ رسول بهرامیارشد دراینباره گفت: چند شب پیش وقوع یک فقره سرقت بهوسیله چهار سارق در یکی از منازل مســکونی حوالی خیابان امیرکبیر به سامانه 110 اعلام شــد که با حضور مأموران در محل، مشاهده شد چهار نفر در زمین خالی مجاور ساختمان حضــور دارند که دو نفر از آنها روی دیوار ســاختمان در حــال خمکردن محافظ ایمنی هســتند. وی با بیان اینکه مظنونان به محض دیدن پلیس، از دیوار به زمین پریده و به همراه دو نفر دیگــر به خیابانهای اطراف متواری شدند، گفت: پلیس تیمهایی را برای دستگیری ســارقان اعزام و بلافاصله سه ســارق را دستگیر کرد. رئیس کلانتری 141 شهرک گلســتان ادامه داد: سارق چهارم که به یکی از خیابانهای اطراف متواری شــده بود، بدون توجه به فرمــان پلیس، به فرار خود ادامه داد و مأموران مجبور شدند برای دستگیری او، سه تیر هوایی شلیک کنند. بهرامیارشد اضافه کرد: متأسفانه سارق بدون توجه به دســتور ایست پلیس، وارد یکی از ساختمانها شد که در همین حین مالک ساختمان که با خودرو قصد خروج از ســاختمان را داشــت، به مأمــوران اجازه ورود به ســاختمان را داد که مأموران سارق را در حیاط ساختمان مشاهده کردند. وی با بیان اینکه ســارق مجهز به سلاح ســرد و اسپری اشکآور بود، گفت: این فرد متأســفانه باز هم به دستور پلیس توجهــی نکرد و علاوه بر مقاومتکردن از ســاختمان به بیرون پریــده و قصد فرار داشــت. رئیس کلانتری 141 شهرك گلستان با بیان اینکه احتمال گروگانگیری از سوی سارق وجود داشــت، گفت: با توجه به اینکه سارق سلاح ســرد و افشانه اشکآور در اختیار داشت و بیــم آن میرفت که اقــدام بــه گروگانگیری کند، مأموران به ســمت وی شــلیک کردند که این بار هم ســارق از محل متواری و وارد دبیرستان دخترانه شد. بهرامیارشــد افزود: مأموران با هماهنگی ســرایدار وارد مدرسه شدند و با توجه به رد خون بهجایمانده روی زمیــن محل اختفای ســارق را شناســایی و او را دســتگیر کردند. به گفته وی، متهم پس از دستگیری به بیمارستان انتقال یافت و به همراه سه سارق قبلی تحت بازجویی اولیه قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.