پنج قاره

Shargh - - حوادث -

زوج اســرائیلی فرزندشــان را ۱۴ سال در قفس حبس کردند ایندیپندنــت:

پلیس یک نوجوان 14ســاله را که از زمان تولد به وسیله والدین اسرائیلی خود در یک قفس حبس شــده بود، نجات داد. این نوجوان درحالحاضر 14ساله است و مجبور شــده در یک قفس زندگی کند. این ماجرا در ســرزمینهای اشــغالی رخ داد و مأموران پلیس بعد از ورود به آپارتمان این خانواده متوجه شدند او از بیتوجهی شدید رنج میبرد. پلیس پس از تماس همســایهها به بخاطر بوی بد در محل حاضر شدند و بعد از ورود به آن خانه این پسر و پدر و مادرش را که هر دو 60 ساله هستند یافتند. والدین این نوجوان که هشت ســال قبل به سرزمینهای اشــغالی مهاجرت کردهاند ماهی یکی، دو بار آنهم شــبها به او اجازه خروج از قفســش را میدادند. آنها سوءاستفاده از پسرشان را رد کردند و مدعی شدند وی مشکل پزشکی جدی دارد.

تیراندازی در آمریکا با 58 کشته و زخمی پلیــس:

در 64 مــورد تیراندازی ثبتشــده در 24 ساعت گذشته در ایالتهای مختلف آمریکا دستکم 23 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونتهای تســلیحاتی در آمریکا، در پی تیراندازی یک فرد مظنون به افسران پلیس در ایالت لوییزیانا سه نفر زخمی شدند. مظنون بازداشت شده اســت. در تیراندازی دیگری در ایالت تگزاس، در پی حمله به یک منزل مســکونی دو نفر زخمی شــدند. ســارق موفق به فرار شده است. در حادثه دیگری در ایالت آرکانزاس سه نفر کشته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.