دستگیری سارق حرفهای با 30 سرقت مسلحانه

Shargh - - حوادث -

پلیس:

با تــلاش مأمــوران انتظامی شهرســتان ســیب و سوران، ســارق حرفهای و ســابقهدار با 30 فقره ســرقت مسلحانه موتورســیکلت دستگیر شد. ســرگرد «حیدر حقجویان» در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در پی ســرقت مســلحانه چندین دستگاه موتورســیکلت، بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، فرمانده انتظامی شهرستان سیب و ســوران افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تحقیقات گســترده و گشــتزنیهای هدفمند در نقــاط جرمخیز، یک فرد سابقهدار را درخصوص این سرقتها شناسایی کرده و وی را در یــک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر کردند. این مقام انتظامــی تصریح کرد: این متهــم حرفهای و ســابقهدار در تحقیقات کارآگاهان پلیس به 30 فقره سرقت مسلحانه موتورسیکلت با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد. سرگرد حقجویان گفت: تلاشهای پلیس برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.