تحقیق درباره یک مرگ خودخواسته

Shargh - - حوادث -

شــرق:

تحقیقات جنایی برای رمزگشایی از جسد حلقآویزشــده یک جوان در محله سعادتآباد آغاز شد.ساعت 17 روز پنجشنبه گذشته مأموران کلانتری 163 ولنجک در تماس مردم در جریان وجود جســد حلقآویز یک مــرد جوان در داخل یکــی از باغهای محله ســعادتآباد قرار گرفتنــد. بلافاصله تیمی از مأموران به دســتور ســرهنگ عباســعلی ابراهیمی، رئیس کلانتری، برای بررســی موضوع به محل اعزام شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد جسد حلقآویز متعلق به پسر 23ســالهای با هویت معلوم است. با اعلام موضوع به بازپرس ویژه قتل تهران، او به تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی دســتور داد تا با بررســی صحنه و جسد علت مرگ پسر جوان مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.