از «پالت» تا «بهممنردااننيیق» دکر مقيیاعلامن حداميان روحاني

Shargh - - هنر -

شرق: با نزدیکشدن به ۲9 اردیبهشت، طیفهای بیشتری از هنرمندان حمایت خود را از حسن روحانی اعلام میکنند. کریســتف رضاعــی، پیمــان یزدانیان، علیرضــا قربانی، شــهرام ناظری، بابک چمنآرا، اعضای گروه موسیقی بمرانی، اعضای گروه موسیقی راک گره، اعضای گروه کاســته، حســام اینانلــو، اعضای گروه موســیقی دال، رام، اعضای گروه پالت، حمیدرضــا آفریده، هومن جاوید، ماکان اشگوری، آرش وطنخواه، اعضای گروه چارتــار، داریوش پیرنیــاکان، پرى ملکی، دارا دارایی، حجت اشــرفزاده، وحید تاج، پیروز ارجمند، حســین پرنیا، ســامان احتشــامی، مســعود شعارى، علی بوستان، پوریا اخواص، سیدعباس ســجادى، مازیار یونســی )رهبر ارکستر و نوازنده پیانو(، علــي زند وکیل ، کیان پورتــراب و... تنهــا شــماری از اهالی موســیقی هســتند کــه تا ایــن لحظه حمایت خود را از حســن روحانی اعلام کردهاند. در روزهای گذشــته هم شماری از موســیقیدانان راک و جَز با اعلام اینکه به حســن روحانی رأی میدهند دلایــل خــود را از ایــن تصمیــم رســانهای کردند. رامین صدیقی )مدیر نشــر هرمــس( در مطلبی در اینســتاگرامش نوشــت: «در چهار ماه اخیر، اتریش، هلند و فرانســه به افراطیها نــه گفتند و به اعتدال رأی دادنــد. من هم مثل هــر دوره و در حد بضاعتی که داریم دوباره به پیشرفت در قالب استمرارِ اعتدال رأی میدهم».

بهــزاد عمرانی، خواننده گــروه بمرانی، میگوید: «چیزی که میبینیم این اســت کــه در دولت فعلی هم اتفاقات فرهنگی گســتردهای افتــاده. همین که به جشــنواره فجر بخش تلفیقی اضافه شده، نشان میدهد که یک جریانی شــروع شــده اســت. آلبوم «گذشــتن و رفتن پیوسته» ســرعت قابلتوجهی در پروســه گرفتن مجوز طی کرد. قدیمها اینطوری بود که یک آلبوم یک ماه در ارشــاد میمانــد، ولی ما با کمترین اصطکاک از لحاظ گرفتن مجوز، دو ماه درگیر آن بودیــم. همینطور برای کنســرتهایی که دادیم به مشــکل خاصی برنخوردیم. همکاری بیشتر شده و اهمیت بیشــتری به ســاخت برنامههایی راجع به موســیقی، بهتصویرکشیدن موســیقی و رساندن آن به گوش مردم داده شــده اســت. در فروشگاههای موســیقی گزینهها و دســتهبندیها بیشــتر شــده و مردم میتوانند موســیقیهای متنوعتری گوش کنند و سلیقهشــان گســتردهتر شود و انتخابهای بیشــتری داشــته باشــند. اینکه نســبت بــه قبل آدمهای بیشــتری بمرانی گوش میکنند، بهخاطر این اســت که در فروشــگاهها وجــود دارد و میتواننــد انتخــاب کنند؛ یعنی تصمیمهایی که در ســه، چهار سال اخیر گرفته شــده، تأثیرات خیلی زیادی داشته .»

همایون مجدزاده )سرپرست گــروه راک تلفیقــی کهتمیان و نوازنــده گیتــار الکتریک(، هم در اینســتاگرامش چنین نوشت: «سال 1۳94 به درخواست مسئولان به دفتر موسیقی رفتم و در عین ناامیدی، مجوز کنســرت کهتمیان را بعد از 10 ســال گرفتم. این آغاز کنســرتهای بعدی بود. نخســتین اجرای ما، برگزاری دو سانس کنسرت در سالن ایوان شــمس بود. بلیتهای این اجرا تمام شد و ما کنســرت را تمدید کردیم، اما کنسرت توسط مســئولان تالار لغو شــد. درخصوص این لغو، هیچ توضیحی به ما داده نشــد. حتی دفتر موســیقی هم لغو کنســرت را پیگیری کرد، اما جوابی داده نشــد. دلیل این بود که ایوان شــمس و صدها سالن کنســرت دیگر در شــهر تهران، زیر نظر شهرداریِ آقای قالیباف هستند و از دفتر موسیقی دستور نمیگیرند. درهای این ســالنها به روی ما بســته است. اجرای ما از طرف دفتر موســیقی لغو نشــده بود. شــهرداری اجرا را لغو کرده بود. به پیشــنهاد دفتر موسیقی، اجرای بعدی در سالن برج آزادی انجام شــد. واقعیت این اســت که ســالنهای بسیار کمــی مانند ســالن آزادی تحت نظر وزارت ارشــاد هســتند و ما میتوانیــم در آنها اجــرا کنیم. اجرای موسیقی خصوصا موسیقی غیرسنتی و پاپ در بقیه سالنهایی که متعلق به شهرداری است، ممنوعاند.

ما به مدت یک دهه فعالیت رسمی نداشتیم. یک دهه از عمر من و بقیه بچههای همدوره من، به ناامیدی و منفعلبودن گذشت. در طول این سالها صدها عنوان بیربط و ناروا به ما نسبت داده شد. تعداد زیادی از موسیقیدانهای خوب از ایران رفتند و عده زیادی نیز، از فعالیت در حوزه موسیقی دست کشیدند. دولت حسن روحانی زمینه فعالیت برای موسیقیهای دیگری بهجز پاپ و سنتی را فراهم کرد

من از ســال 1۳۸1 با کنسرت گروههای اکســیر و کهتمیــان، تا امــروز درگیر فضای موســیقی راک و متــال بودهام. آغــاز این اجراها در دوران ســیدمحمد خاتمی بــود. با تغییر سیســتم، جریان موسیقی و کنســرتها لغو شد و ما به مدت یک دهه فعالیت رسمی نداشتیم. یک دهــه از عمر مــن و بقیه بچههای همدوره من، به ناامیدی و منفعلبودن گذشــت. در طــول این ســالها صدها عنوان بیربط و ناروا به ما نســبت داده شــد. تعداد زیادی از موسیقیدانهای خــوب از ایران رفتند و عــده زیادی نیز، از فعالیت در حوزه موســیقی دســت کشــیدند. دولت حســن روحانی زمینه فعالیت بــرای موســیقیهای دیگری بهجز پاپ و ســنتی را فراهم کرد. شاید هیچوقــت در این کشــور، ایــن جریان موســیقی تا این حد پویــا نبوده و مورد حمایــت قــرار نگرفته اســت. از همه شما دوستانی که به نحوی با موسیقی ارتباط دارید، گروههای موســیقی فعال، دوســتانی که مشــغول تمرین برای کنسرت و ارائه آلبوم هستند، دوستداران و شنوندههای موســیقی میخواهم که در انتخابات شــرکت کنید و با رأی به حســن روحانــی، به ادامه جریان فعال موسیقی، انرژی و امید رأی بدهید».

فرشید اعرابی )نوازنده گیتار الکتریک( هم با درج عکس حســن روحانی در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: «چشم و گوشم از نقد و انتقاد پر است. رأی میدهــم. یادمان نــرود در دوره پیش با ورود دولت جدید تمام فرهنگسراها تعطیل شدند. روزی سهبار از اماکــن بــه آموزشــگاههای موســیقی میآمدند. نمیشد اسم موسیقی راک را در وزارت ارشاد بر زبان آورد. یادمان نرود در دو ســال گذشــته، چند کنسرت راک و متال برگزار شــد. دوســتان عزیــزم این آخرین فرصت ماست. آن را از دست ندهیم».

نیما نواپور )نوازنده موسیقی راک( دیگر هنرمندی بود کــه در اینســتاگرامش از رأیدادن بــه روحانی و دلایلش گفت: «ما همگی از مشــکلات و شــرایط کشور آگاهیم. به نظر من؛ گرچه وضعیت هنرمندان در سال گذشــته به طور کامل راضیکننده نبوده، اما بهطور نسبی روند روبهجلویی داشته است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.