آثار تجربی «نويد فرد» در گالری الهه

Shargh - - هنر -

شرق: نوید فرد در تازهترین نمایشگاهش مجموعه آثار سیاهوسفیدی را ارائه کرده که قطعا این مجموعه نمایشگاه اخیرش را متفاوتتر کرده اســت. او درباره برگزاری این نمایشــگاه توضیح میدهد: «مجموعه آثار سیاهوسفید من یکســری کارهای تجربی هستند که با اکریلیک و زغال بین سالهای 1۳9۳ تا 1۳9۵ خلق شدهاند. اکثر این نقاشیها در حالوهوای آبستره- فیگوراتیو هســتند. پیدایش این مجموعه از ابتدا با تعیین موضوع خاصی آغاز نشــده و این اولینبار است که در زندگی شخصیام احساس کردم که کمی باید از چارچوبهای هنری فاصله بگیرم و اجازه دهم که ناخودآگاهم با تکنیکها و شگفتیهای تجربی کارکردن دســت به دســت هم بدهند و آثاری متفــاوت را خلق کنند. اینکه این حسوحال من از کجا نشــئت گرفته را باید از زندگی پرسید. بیتردید اتفاقهای روزمره دنیای شــخصیام در ارائه مفهوم تکتک کارها به شما بینقش نبودهاند. برای پایان سخن شاید بیارتباط نباشد اگر دســتبهدامان بخشــی از رباعیات عارف قرن چهارم و پنجممان، ابوسعید ابوالخیر، شوم... هرچند ز کار خود خبردار نیام/ بیهوده تماشاگر گلزار نیام/ بر حاشیه کتاب چون نقطه شک/ بیکار نیام اگرچه در کار نیام»

فرد در گفتوگو با «شرق» درباره چرایی نمایش کارهای سیاهوسفید گفت: «حدودا یکی، دوسال است که کارهای تجربی سیاهوسفید انجام میدهم و چیزی نزدیک به ۳00 مدل به این شیوه کار کردم و گلچینی از این کارها در نمایشگاه در معرض دید علاقهمندان گذاشته شد».

او ادامــه داد: «این آثار تجربی اســت و با زغال و پاســتا گچی کار شــده است و خوشبختانه اســتقبال از این نمایشگاه بسیار خوب بود و بازتابهای بسیار خوبی داشت».

فرد در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: «در بین آثار سیاهوسفید ایــن نمایشــگاه، تنها یک اثر رنگی وجود داشــت که اتفاقــا این اثر هم سیاهوســفید بود که کمــی رنگ به آن اضافه کردم و جالب اینجاســت کــه اکثر مردم فکر میکنند این اثر با دیگر آثار متفاوت اســت، اما قطعا بهزودی نمایشگاه دیگری خواهم داشت که سبکوسیاق دیگری خواهد داشت و موضوع خاصتری را نمایش ميدهد». نوید فرد، متولد 1۳۵7 اســت. میتــوان او را از جمله اکسپرسیونیســتهایی دانســت که در کارهایش از تلفیق فرمهای انتزاعی و فیگوراتیو اســتفاده میکند. هدف او بهتصویرکشــیدن روابط متقابل انســانها با یکدیگر و بالطبع با دیگر موجودات است. رفتارهای ویرانگر یا برعکس، سازنده آدمی و تأثیرشان بر طبیعت اطراف، همچنین انعکاســی از مســائل اجتماعی، سیاســی، تجــارب زندگی شــخصی و خاطــرات را بهوضوح میتــوان در آثارش مشــاهده کرد. احساسات ناشــناخته و پنهان افراد و تأثیر این حسها بر دیگران نیز از جمله الهامهای او برای شــروع یک نقاشــی تازه است. او برگزیده دوسالانه نقاشان ایالت انتاریوي کانادا در سال ۲014 بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.