«بهمن پارسا»، پيشكسوت چاپ و عكس، درگذشت

Shargh - - هنر -

بهمن پارســا، پیشکسوت عرصه چاپ و عکاســی، صبح شــنبه، ۲۳ اردیبهشــت در ۸۵ ســالگی درگذشــت. بنا بــر تأیید بســتگانش، او روز جمعه به دلیل ســکته مغــزي بلافاصله به بیمارســتان ایرانمهر منتقل شد، اما متأسفانه روز شنبه فوت کرد.

او متولد ســال 1۳11 شمســی در جنوب شهر شــیراز بود و تــلاش در راه معــاش را از کودکی آموخت.

در نوجوانــی به دنبال رؤیاهای آن دوره راهی تهران شــد و برای رسیدن به آرزوی خود و کسب معاش به کارهای گوناگون از جمله کار چاپخانه مشغول شد.

در ســنین جوانی، برای پیشرفت بیشتر کارش در صنعت چاپ به اروپا رفت. یک ســال گذشت تا توانســت به کار اصلی و دلخواه خود؛ یعنی کار چاپ مشغول شود.

پــس از 14 ســال آموزش علمــی و عملی در چاپخانه، موفق شد کتاب و تقویمهایی از کارهای پیکاســو را تحت نظر خودش چــاپ کند. گرچه در آن زمــان هنر مدرن هنــوز جایگاه اصلی خود را نیافته بود و او هم چندان شــناختی از این هنر نداشــت، ولی برایــش توفیق بزرگی بــود که در کشــوری بیگانه رضایــت هنرمندی به نــام پابلو پیکاسو را جلب کرد.

به دنبال تلاش پیگیر، موفق به کسب آموزش و تجربههــای لازم در لیتوگرافــی و چاپ شــد و بهعنوان متخصص همین رشــتهها به اســتخدام شــرکت هوخســت آلمان درآمد. او پــس از ۳0 ســال زندگی و ســفر در خارج از کشــور به وطن بازگشــت؛ جایی که قلبا هرگز از آن دور نبود و در مسافرتهای مختلف همیشه ارتباط کارهای خود را با ایران حفظ کرده بود.

از جمله انتشــار کتابهــای گوناگون و چاپ تابلوهای نقاشی و خطاطی از استادان شعر و هنر؛ چه در زندگیاش در ایران و چه در دوران اقامتش در دوسلدورف آلمان بهعنوان چاپخانهدار و ناشر، در تــلاش براي ارائه هنر هنرمنــدان این مرزوبوم بوده اســت. علاقهاش به معماری سنتی ایران او را بر آن داشــت تا با همکاری بعضی از هنرمندان تئاتر کشــور در ســال 1۳۵۲ اقدام به ساختن تئاتر کوچک تهران مقابل پــارک ملت در بازار صفویه کند. او در مدت 16 سال )1۳90-1۳74( عکس و چاپ کتابهای متعددی را به انجام رســانیده که از آن جمله میتوان آثار زیر را نام برد: ایران، سیاه و ســفید- ســرزمین تمدن ایران- هنر و معماری ایران- درویش عبدالمجیــد طالقانی، کتاب خط، مــوزه ملــی ایــران -میرزاآقــا امامیاصفهانی، آثار نقاشــی و ســوخت- خاوراننامه، موزه کاخ گلســتان- قرآن کریم خط علیعسگر ارسنجانی، موزه رضا عباســی- گلنبشتههای تختجمشید، مــوزه ملی ایران- ایران ســیاه و ســفیدی دیگرمنتخبــی از غزلیات حافظ همــراه با مینیاتورهای اصیل ایرانــی- منتخبی از غزلیات مولانا همراه با مینیاتورهای اصیل ایرانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.