«حركت در مه» در شهر كتاب

Shargh - - هنر -

بهتازگــی کتــاب «حرکــت در مــه: چگونــه مثــل یــک نویســنده فکــر کنیم» نوشــته محمدحســن شهســواری در نشــر چشــمه منتشــر شده اســت. این کتاب ثمره بیش از یــک دهه تدریس مؤلــف در کارگاههای رماننویســی اســت. شهسواری مشــکل اصلی نویســندگان ایرانی را ندانســتن تکنیــک و قواعد نویسندگی نمیداند و معتقد است مشکل اصلی آنها شــیوه زندگیکردن و اندیشیدن همچون یک نویســنده است. او حرکت رماننویس را حرکت از تاریکی مطلق به ســمت روشنایی مطلق میداند و بهدقت به تشریح این سفر نویسنده میپردازد.

نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سهشنبه، ۲6 اردیبهشــت ســاعت 16:۳0 به نقد و بررســی کتــاب «حرکــت در مــه» اختصــاص دارد که با حضور محمد گذرآبــادی، ابوالفضل حری، پیمان اســماعیلی و محمدحســن شهســواری در مرکز فرهنگی شــهر کتــاب، واقــع در خیابان شــهید بهشتی، خیابان شــهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه ســوم برگــزار میشــود و ورود برای علاقهمندان آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.