نشست تخصصی «هنر و زیبایی در اندیشه مولوی»

Shargh - - هنر -

شــرق:

معاونت پژوهشی فرهنگســتان هنر، ششمین نشســت از سلسلهنشستهای حکمت هنر اســلامی را با عنوان «هنر و زیبایی در اندیشه مولوی» دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت برگزار میکند.

بــه گــزارش روابطعمومی فرهنگســتان هنر، ششمین نشســت از سلسلهنشستهای حکمت هنر اســلامی به بررســی هنر و زیبایی نزد مولوی اختصاص دارد.

در این نشست عنوان سخنرانی شهرام پازوکی، دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، «هنر بیهنری به نزد مولانا» نام دارد.

همچنیــن «صــورت بیصورتی )هنــر از نگاه مولانا)» عنوان ســخنرانی نیر طهوری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســلامی واحد علوم و تحقیقات، است.

نشســت تخصصی «هنر و زیبایی در اندیشــه مولوی» روز دوشــنبه، ۲۵ اردیبهشت، ساعت 1۵ در ســالن همایشهای فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر)عج(، پایینتر از چهارراه طالقانی، شماره 1۵۵۲، برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.