فكاهی دلواپسی برای كرسنتی دیگر!

Shargh - - اقتصاد -

وظیفه توسعه لایههای نفتی پارس جنوبی در فاز دوم و سوم کمافیالسابق به طرح توسعه لایههای نفتی سپرده شد و بناست همانگونه که روزی از نفت و گاز پارس جدا شــد، دوباره به مجموعه نفت و گاز پارس بازگردد. ناظر عالیه راهبری بهعنوان نماینده عملیاتی شــرکت ملی نفت ایــران، مدیریت عملیات شــرکت نفت و گاز پارس خواهد بود و پس از امضای قرارداد شــرکت مِرســك، همچنان کارفرمای شرکت مرسك در بخــش عملیات تولید خواهد ماند. با این توصیف، هزینههای عملیاتی به دلیــل اینكه بهرهبرداری و در حوزه عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس خواهد بود به نسبت راهبری کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره کمتر و توجیهپذیرتر خواهد شد.

توســعه صحیح لایههــای مخزنی متنــوع ولی بســیار نازك این میدان مستلزم بهکارگیری روشهای حرفــهای و روزآمــد و نیازمند تجربه موفق مشــابه است. بهویژه آنكه مطابق اطلاعات موجود، لایههای نفتی از گســتردگی بالایی در حد میــدان گازی پارس جنوبی برخوردارنــد و در امتداد هامون و ســپند نیز قابلیت توصیف و توســعه دارند. شــرکت مرســك مســئول اکتشــاف نواحــی جغرافیایــی و لایههای مخزنی مشــترك ناشــناخته دورتر از مــرز، توصیف نواحی نیمهشناختهشــده نزدیكتر به مرز، توســعه تمامــی نواحی و لایههای مخزنی به صورت فازبهفاز و براســاس توجیهپذیــری فنی و اقتصــادی میدان، بهرهبــرداری یكپارچه از تمامی میــدان نفتی پارس جنوبی شــامل فاز پایلــوت یك )هفــت حلقه چاه موجــود و FPSO) و بهکارگیــری روشهــای کارآمد تجربهشــده IOR/EOR در ســمت مقابل )کشــور همســایه( از جمله تزریق آب برای تثبیت فشار و نیز اســتفاده از WAG خواهد بود و مقرر است در مدت ١٠ ســال به صورت مرحلهبهمرحله ظرفیت تولید از لایههای نفتی پارس جنوبی به ١٥٠هزار بشــكه نفت خام صادراتی در روز برســد. ناگفتــه نماند که غالب پرســنل حاضر روی شــناور به دلیل آشنایی و سابقه بیشتر، از نیروهای فلات قاره هستند و احتمال اینكه در صورت تمایل برای بهرهبرداری از شناور به نفت و گاز انتقال یابند بسیار زیاد است.

با عنایت به شــرح بالا اخیرا یادداشتی در فضای رسانهای انتشار یافت تحت عنوان خطر نفوذ دشمن در میادین حســاس نفتی کشــور که با نثری بســیار پریشــان و آسمانبهریسمانبافته ســعی کرده بود تا از ترکیــب دو جریان بالا در روزهای حســاس نزدیک به انتخابات برای خود کلاهــی در مخالفت با وزیر و رأس شــرکت ملی نفت بســازد؛ یادداشت فوقالذکر که مدعی است متعلق به گروهی از کارشناسان نفت است، حتی شــجاعت لازم را برای بیان نام و نشان و تخصص کارشناسان مورد اشاره نداشته است یا شاید اصلا کارشناســی در بساط نبوده و این تنها مرثیههای گروهی است که تصمیم گرفتند بهجای رسالت رسانه، قلمبهمــزد بوده و راســت و دروغ تنها در پی مطامع گروهی خود باشــند؛ نتیجهگیری و درخواست پایانی متن نیز بســیار جالب بوده و بیشتر به مطالب فكاهی میماند؛ درخواست از شورایعالی امنیت ملی برای ورود و جلوگیری از وقوع کرسنتی دیگر!

در پایــان، بیان این نكته خالی از لطف نیســت که انتقــال طرح از فلات بــه نفت و گاز پــارس یا حتی برعكس تنها تصمیماتی اســت که براساس تفكرات و برنامههای مدیران ارشد صورت میگیرد وگرنه، هم فــلات و هم نفت و گاز پارس دو بال توانا و شایســته در فعالیتهای بخش دولتی در فراســاحل هســتند که از جوانان و متخصصان با دانش و ســطح بالایی برخوردارند و هر دو شــرکت در سابقه خود همكاری با بزرگترین شرکتهای بینالمللی را یدک میکشند. فلات سابقه بیشتری در دریا و در بهرهبرداری از نفت دارد و شرکت نفت و گاز اندکی جوانتر و تازهنفستر اســت، از ســویی لایههای نفتــی در دل ناحیه تحت پوشش شــرکت نفت و گاز پارس واقع شدهاند. اینكه در درون اتاق فكر مدیریت ارشد سازمان چه میگذرد و درک چرایی و چگونگی تصمیمات فنی ایشان شاید بیش از اینكــه نیازمند دودوتاکردنهــای منفعتی و گروهی باشد، نیازمند دانش و بینش مدیریتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.