دومین كارخانه فولاد استانی وارد مدار تولید میشود

Shargh - - اقتصاد -

ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیــدرو( از وارد مدار تولیدشــدن دومین کارخانه فولاد استانی در شادگان )خوزستان( در روز 24 اردیبهشــت خبــر داد. به گــزارش پایگاه اطلاعرسانی ایمیدرو، کارخانه احیاي مستقیم فولاد شادگان براســاس روش ایرانی که یک فناوری بومی با ثبت جهانی اســت، ساخته شــده و برای نخستین بار در ایران و جهان راهاندازی میشــود. قرار اســت امروز، نخستین مرحله از راهاندازی گرم این کارخانه با روشنشــدن مشعلهای ریفرمر انجام شود. هفت طرح فولادســازی استانی که شــادگان یكی از آنها محسوب میشود، از سال ١385 به اجرا گذاشته شد، اما به دلیل مشــكلات مالی متوقــف ماند و در نیمه ١392 با فعالیت دولت یازدهم، از ســوی ســازمان ایمیدرو فعالسازی آنها در دســتور کار قرار گرفت. ظرفیــت تولید هر یــک از طرحهای فولاد اســتانی 8٠٠ هزار تن است که مشــتمل بر یک کارخانه آهن اسفنجی و یک کارخانه تولید شمش فولادی است. فولاد سپیددشــت )چهارمحالوبختیاری( نخستین واحد از مجموع مزبور بود که آذرماه ســال گذشــته با حضور معــاون اول رئیسجمهوری افتتاح شــد. فــولاد نیریز )فــارس(، قائنات )خراســانجنوبی(، سبزوار )خراسانرضوی(، میانه )آذربایجانشرقی( و فولاد بافت )کرمان( دیگــر طرحهای این مجموعه اســت. کارخانه فولاد شادگان نخستین کارخانه آهن اســفنجی به روش ایرانی است که روز یكشنبه فردا پس از چندین ســال توقف، به شــكل رسمی افتتاح میشــود. به گزارش ایرنا، ســازمان ایمیدرو امسال علاوه بر راهاندازی واحد احیای فولادسازی شادگان، این برنامه را برای فولادســازیهای میانه، قائنات و نیریــز نیز در برنامه دارد و بــرای همه این واحدها، هریک ســرمایهگذاری ١2٠میلیــوندلاری پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.