ارزش بازار سایپا 5200 میلیارد تومان شد

Shargh - - اقتصاد -

ارزش کل بــازار ســایپا تــا پایــان معامــلات روز چهارشنبه، نوزدهم اردیبهشت بالغ بر پنجهزارو 2٠٠ میلیارد تومان شد، این در حالی است که ارزش کل بازار خودرو در بورس تهران در همین زمان بالغ بر 7 ١هزارو 8٠٠ میلیارد تومان بوده است. سایپا این روزها به سهم طلایی بورس تهران مبدل شده است و به نوعی در این بازار یكهتازی میکند. در کنار افزایش حجم معاملات سایپا از نظر ارزش و حجم، عبور ارزش کل بازار سایپا از پنج هزار میلیارد تومان یک خبر مهم برای این گروه خودروسازی اســت. برهمیناســاس نارنجیپوشان جاده مخصــوص درحالحاضر با ارزشترین ســهم بــازار در گــروه خودرویی از هر نظر هســتند. ســهام سایپا حداکثر ســقف رشــد پنج درصد را تجربه کرد همچنین نماد این شرکت بزرگ خودروسازی در بیش از 2٠5میلیونو 627 هزار سهم به ارزش 27میلیاردو 2٠٠ میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.