متهم: چیتگر اتهام: آبخواری

Shargh - - جامعه -

معصومه اصغری:

شهردار تهران در دوره دوم حضــور خــود در مدیریت شــهری تهران و اجــرای پروژههایی كه اذهان عمومی را بیشتر به سمت مدیریت شهری بچرخاند، اجرای یک دریاچــه مصنوعی در غــرب تهران را كلیــد زد، دریاچــهای كه ظاهری زیبــا دارد امــا ابهامــات و اتهاماتی درخورتوجه از جمله قتل انبوهی از درختان را به دوش میكشد.

محمدباقر قالیباف در ســال 89 كلنگ احداث دریاچــه چیتگر را زد درحالیكه جز چند آپارتمان حوالی آن ساختوســاز دیگری در منطقه 22 نبــود و در طــرح جامــع هم به اذعان اعضای شــورای شــهر تهران تا 200 هزار نفــر بارگذاری جمعیت دیده شــده بود اما آنچــه امروز در ایــن منطقه شــاهد هســتیم، فارغ از دریاچــهای چشــمنواز، جنگلــی از برجهاســت كــه گران و بــدون ســرانه خدماتی همچنــان در حال بزرگترشــدن هســتند. بهعبارت دیگر منطقهای كه بهعنوان شُشهای تهران و پهنه ویژهای با كاربری تفرج و گردشگری و البته خدماتی در نظر گرفته شــده بود، حــالا نهتنها بــرای تأمین نیازهای خود دچار مشــکلات اساســی است، بلکه حتی در تأمین ســرانههای اساســی خــود از جمله تأمین آب موردنیاز خود مانده اســت و شــورایاران این منطقه وقتی به شــورای شهر گزارش میدهند، عــدم تأمیــن آب موردنیــاز برای محــلات و فضای ســبز و خشکشــدگی درختان در این محدوده جزء اولویتهایشــان است. درباره چنین پروژه مهمی كه یک منطقه و بخشــی از یک شــهر را تحتتأثیر قرار میدهد، مسئله تأمین آب موردنیاز اهمیت اصلی را دارد اما شهرداری تهران آب موردنیاز دریاچه چیتگر )شهدای خلیج فارس( را از كجا تأمین میكند و چرا درباره اخبار خشکشــدن درختان و فضای ســبز و پارکهای اطراف دریاچه پاسخ روشنی وجود ندارد.

مهــر ماه ســال گذشــته، معــاون وزیر نیــرو در نامهای به شــهردار تهران، میگوید از شهردار تهران خواســتیم تا درباره برداشت آبهای زیرزمینی برای كل شــهر تهران از جمله دریاچــه چیتگر رعایت و همــکاری كنند اما توجهی نشــده اســت. اختلاف نظر اداره آب و شــهرداری منطقــه 22 درباره میزان آب مصرفی در پاییز ســال گذشــته منجر به اختلال در آبرســانی به درختان پارک چیتگر شد و تصاویر ایــن درختان خشکشــده در شــبکههای اجتماعی چرخید. اتفاقی كه شــهردار وقت منطقه 22 با تأیید خشکشدن درختان پاســخهایی متفاوت داد و یک بار گفت درختان دچار ســرمازدگی شدهاند و یک بار گفت درختــان قدیمی بودهاند و یــک بار هم گفت بدهی داشــتیم، آب را قطع كردند و درختان خشک شــدند. در هــر صــورت درختانی كــه در این مدت جانشــان فدای دریاچه خلیجفارس و پروژه فراملی شــهردار تهران شد، اولین و آخرین فداییان این پروژه نیستند و این دریاچه همچنان دارد قربانی میگیرد.

شهروندان شهركی قدیمی به نام شهرک چشمه در همسایگی دریاچه چیتگر تازهتأسیس در تماس با روزنامه «شــرق» از وضعیت بیآبی و خشکشدگی درختان فضای سبز و پاركی به نام یاس در این محل خبر دادند و مدعی هســتند این پارک فدای دریاچه چیتگر شده اســت. شــهروندان در این مدت به هر جایی كه دستشان میرسیده نامه دادهاند و پیگیری كردهاند اما جوابی نگرفتهاند؛ حالا دســت به دامن رسانهها شدهاند.

یکی از ســاكنان این محله قدیمی در منطقه 22 به انبوه برجهایی كه یکیدرمیان از میان محلات بالا آمده و راه دید عمومی را بســته است، اشاره میكند و میگوید: هــر كدام از این برجها جــای انبوهی از درختان ســبز شــدهاند و حالا در شــرایطی هر روز تعدادشان زیاد میشود كه ما در این محلات مشکل جدی فاضلاب، تأمین آب و فشار آب داریم.

در پــارک یــاس این محلــه قبلا اســتخری بوده اســت كه آب رودخانهای را كه از شــمال این محله میگذشــته، در خود جمع كرده و برای آبیاری پارک از آن اســتفاده میشده اســت اما در ادامه تغییرات و تصمیماتی كه شــهردای منطقه برای این محله و این پارک میگیرد، این استخر را به بخش خصوصی میدهنــد و بعــد هم كــه دریاچه چیتگر ســاخته میشــود، كل آب رودخانــه و اســتخر را به دریاچه انتقال میدهنــد. آن زمان كه تغییرات اتفاق افتاده، قول ایجاد یــک مجموعه فرهنگــی را برای محله میدهنــد امــا بعدها نهتنهــا هیچ مركــزی ایجاد نمیشود بلکه درختانی كهنســال را برای ایجاد آن مركز از بین میبرند كه دیگر هیچگاه جایگزین نشده است و حالا شهروندان با مسائل امنیتی و اجتماعی در این محله به خاطر وضع نامناســب كارگاه همین پروژه مواجه هستند.

ســاكنان شــهرک چشــمه منطقــه 22 كــه مدتهاســت در میــان برجهایی كه یکبــاره بدون آنکــه در طرح تفصیلی تعریف شــده باشــند، ســر درآوردهانــد، حســابی گیــر كردهانــد؛ میگویند این محدوده شهری در سالهای قبل در جریان بادهایی قوی و پرسرعت و خنک بوده و اساسا به همین دلیل آنهــا اینجــا را انتخاب كردهاند اما حــالا در جنگلی از برجها گرفتار شــدهاند و ســایه برجهای 20 و 30 طبقه روی خانههای آنها افتاده اســت. ساكنان این شهرک بهخوبی از سرنوشت جریان آبی كه از بالای شهركشــان میگذشــت تا به پارک یاس برســد و از زمان ایجاد دریاچه تاكنون دیگر اثری از آثارش نیســت، خبر دارند و میگویند این آب را برای دریاچه چیتگر تغییر مســیر دادهاند. شهروندان این محدوده شهری بدون آنکه بخواهنــد، قربانــی یک طرح نمایشی شهری شــدهاند درحالیكه حالا علاوه بر حقوق مکتسبه شهری و ملکیشان، حق آب و باد و فضای سبز و تردد شهری و همه سرانههای زندگي را از آنها گرفتهاند و دستشان هم به جایی بند نیست.

حدود هفت ســال قبل زمانی كه شــهردار تهران میخواســت كلنگ دریاچه چیتگر را به نفع برجســازان و جریان ساختوســاز این منطقه و به نام مــردم تهران بر زمین بزند، در پاسخ به یک سؤال مهم و فراگیر كه همان محل تأمین آب دریاچه چیتگر بود، گفت: «یکــی از دلایل زمانبرشــدن این پروژه، مطالعات دقیــق اجرائی و موضوع نحوه انتقال آب به این دریاچه بود و تاكنــون هماهنگیهای لازم با شــركت آب منطقهای و وزارت نیرو برای میزان آب موردنیــاز این دریاچه و ســد صورت گرفته اســت. دراینباره توافقنامههای مشــترک بین شهرداری و شــركت آب منطقهای، مراحل نهایی تکمیل بررسی را گذراندهانــد». امــا واقعیتــی كه بارهــا در اخبار مختلف گفته شــده این بــود كه شــهردار تهران با دولت نهم و دهم نتوانست ارتباط خوبی برقرار كند و تعامــل با مجموعه وزارت نیرو برای تأمین این آب موفق نبود و اتفاقی كه درباره خشکشــدن درختان پارک چیتگر در ادامه اختلاف شــركت آب منطقه با شــهرداری منطقه 22 رخ داد، نمونه آشکاری برای وجود این اختلاف است.

اگرچه شــهرداری تهران درباره مکیدن آبهای عرصههــای مختلــف اطــراف دریاچــه چیتگــر و خشکشــدن تدریجی درختــان و فضای ســبز این محدوده ســبز و پر از بــاغ هیچگاه اقرار به اشــتباه نمیكند و در آینده نزدیک و تغییر در مدیریت شهری اسناد چنین تخلفات و اشــتباهاتی بیرون میآید اما به هر روی در شــرایط فعلی این شهروندان منطقه 22 و مجموعههایی مانند شــهرک چشــمه هستند كه در معذوریت و ســختیاند. درعینحال درختانی بیزبــان در میان جنگلی از برجهــا در حال نابودی هستند كه صدایشان به جایی نمیرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.