زنان، آموزش و خشونت خانگی

Shargh - - جامعه -

... میزان خشــونت اعمالشــده از سوی همسران علیه آنها كمتر است )علیوردینیا و همکاران 1392 ؛) زیرا براســاس آنچه گفته شــد، میتوان گفت، زنانی كه نســبت به باورهای كلیشــهای جنســیتی حاكم، اعتــراض میكنند، به ایــن دلیل بیشــتر در معرض خشونت واقع میشــوند كه این اعتراض و سرپیچی آنها تهدیــدی علیه اقتدار مردانه به شــمار میآید و مــردان تنها با اعمال خشــونت، میتواننــد از قدرت خود محافظت كنند. بنابراین براســاس نظریات فوق و با پذیرش این مســئله كه خشونت خانگی پیوندی تنگاتنگ با ســاختار فرهنگی و اجتماعی یک جامعه دارد، میتوان گفت اساســیترین راهحل برای مقابله با این معضل، راهحلــی فرهنگی و مبتنی بر آموزش و افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه، چه زن و چه مرد اســت. نگاهی جامع به مطالعات و بررسیهای انجامشــده كه مشــخصا با هدف ارائه راهکارهایی در زمینــه كاهــش و محو خشــونت خانگی صورت گرفتهاند، نشان میدهد قریب به اتفاق این مطالعات نیــز مؤثرتریــن راهکار بــرای مقابله با ایــن پدیده را اســتفاده از ابزارهای فرهنگی در كنار ابزارهای قهری میدانند. اقداماتی همچون آموزش افراد جامعه )زن و مرد( به منظور تغییر در نگرش و باورهای جنسیتی آنها، آگاهكردن زنان از حقوق شــرعی و قانونی خود در خانــواده و جامعه، از جمله این اقدامات فرهنگی به شــمار میآید كه بدون شــک مدارس در دستیابی به اهداف فوق، بهویژه ایجاد نگرش صحیح نســبت به جنس مخالف در دانشآموزان، پرهیز از خشونت و كســب مهارت در حل مشکلات رفتاری در خانواده نقشی اساســی و پررنگ دارند. براساس نظر بسیاری از صاحبنظــران برای تحقق مؤثــر این مهم، یعنی تغییر در نگرش و باورهای جنســیتی حاكم از طریق آموزش، باید بــه دو محور اصلی در این زمینه، یعنی محتوای آموزشی و روشهای آموزشی توجه داشت. محتوای آموزشــی كه با هدف توانمندســازی زنان و مردان در مواجهه با مشــکلات زندگی تهیه میشود، میتوانــد شــامل آموزش نحوه ســازگاری افــراد با تغییرات سبک زندگی از ســنتی به مدرن و مشاركت زنان در فرایند تصمیمگیری در خانواده، آموزشهای قبل و بعد از ازدواج در زمینههای حقوقی، بهداشتی و روانی، آشــنایی بــا خصوصیات روانشــناختی زن و مــرد و تفاوتهای آنها، نحوه حســن معاشــرت با یکدیگر، مهارتهای ارتباطی و سازگاری برای مواجهه با مشکلات و انتخاب درســت رفتارهای جایگزین در حل مسئله، مدیریت اســترس و كنترل خشم، رفتار و روابط صحیح در ارتباطات زناشــویی و جنسی باشد. از سویی روشهای آموزشــی نیز باید متناسب با این محتوای آموزشــی و گروههــای مخاطب باشــد. از جمله این روشهای مورد تأكید در ســطح مدرســه از دید صاحبنظران، اســتفاده از كتابهای درســی در مقاطع مختلف، تهیه كتابچههای آموزشــی ویژه )فوقبرنامه( برای دانشآموزان، برگزاری كارگاههای آموزشــی مهارتهای زندگی و توانایی حل مســئله بــرای دانشآمــوزان و خانوادههاســت، اما نگاهی به محتواهای آموزشــی موجود در مــدارس و كتب درســی در ایران نشــان میدهد كه متأسفانه نهتنها نظــام آموزشــی موجود در ایــن زمینه هیــچ گامی برنداشته، بلکه بهنوعی به تثبیت و دوام نگرشهای جنسیتی غلط موجود كه خود میتواند زمینهساز بروز خشونت خانگی باشد، دامن زده است. نگاهی دقیق به محتوای كتابهای درســی بهعنــوان رایجترین و قدرتمندترین ابزار آموزشی در مدارس نشان میدهد كه این كتابها بهویژه در مقطع ابتدایی گرایش دارند زنان و مردان را بیشــتر در نقشهایی مجسم كنند كه منطبق بر كلیشههای سنتی و مربوط به گذشته است تا نقشهای جنسیتی مربوط به زمان حال یا آینده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.