واگذاری نوزادان در بیمارستان بهمتقاضیان فرزندخواندگی غیرممکناست

Shargh - - جامعه -

ایســنا: درحالیكه معاون بهزیســتی اســتان تهران از بررســی طرح «واگــذاری نوزادان به طور مســتقیم از بیمارســتان به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی» بــا هــدف جلوگیری از رســوب كودكان و نــوزادان در شیرخوارگاهها و مراكز شبهخانواده و رایزنی با مسئولان قــوه قضائیه بــرای اجرائیكــردن طرح مذكــور خبر میدهد، معاون اجتماعی بهزیستی كشور اجرائیكردن این طرح را غیرممکن دانســت و گفــت: تصمیمگیری درباره چنین موضوع مهم و كلانی در ســطح اســتان مقدور نیســت و این امر باید در ســطح كشوری بررسی شــود؛ هرچند اجــرای این طرح نیز غیرممکن اســت. حبیبالله مســعودیفرید، در واكنش به مطرحشــدن طرح واگذاری نوزادان به متقاضیان در بیمارستانها از ســوی بهزیستی استان تهران در رسانهها گفت: اجرای ایــن طرح غیرممکن اســت زیرا كودک بایــد در فرایند پذیرش بهزیســتی وارد شــود و حتی اگر دارای والدین معتاد هم باشــد، باز نمیتوان به این ســرعت حکمی درخصــوص بدسرپرســتی او صادر كــرده و كودک را بلافاصله به بهزیستی تحویل داد، زیرا ممکن است پدر یا مادر كودک شش ماه بعد اعتیاد خود را ترک كنند. به همین دلیل باید در یک پروسه مشخص عدم صلاحیت دائمی والدین اثبات شود و این مسئله سادهای نیست. وی در ادامــه با تأكید بر آنکه بایــد صلاحیت خانواده متقاضی فرزندخواندگی نیز با دقت بررسی شود، افزود: صلاحیت خانوادهای كه متقاضی فرزندخواندگی است باید در كمیته فرزندخواندگی به دقت بررسی و مواردی چون تمکن مالی، عدم سوءپیشــینه و... آنها مشــخص شود. معاون امور اجتماعی بهزیستی كشور خاطرنشان كــرد: نمیتوان هر كودكی را كــه دارای مادر یا والدین معتاد اســت بــه فراینــد پذیــرش فرزندخواندگی در بهزیســتی وارد كرد زیرا ممکن است مادر ترک كرده و پس از آن مدعی شود. این در حالی است كه ما مادری را حق مسلم هر زن میدانیم و در مواردی مادر معتاد را تحت حمایت خود قرار میدهیم تا به بهبودی برسد و توانایی سرپرســتی كودک خود را داشــته باشد. فرید همچنیــن از همکاری با وزارت بهداشــت بــرای ارائه خدمات دوران بارداری و پس از بارداری به زنان معتاد خبــر داد و گفــت: بر مبنای این طــرح زنانی كه اعتیاد داشته و باردار هستند باید تحت خدمات دوران بارداری و پس از بارداری قرار گیرند. وی همچنین خاطرنشــان كرد: در ســال 95 با همکاری قوه قضائیه شــاهد رشد 30درصــدی فرزندخواندگــی در كشــور بودیــم و حــدود هــزارو 300 فرزندخوانــده در كل كشــور بــه متقاضیــان تحویل داده شــد. این در حالی اســت كه رونــد فرزندخواندگی در تهران نیز در ســال 95 رشــد چشمگیری داشــت. وی همچنین گفت: درحالحاضر اكثــر خانوادههــا متقاضــی پذیرش دختران هســتند، بااینحال تفاوت چشــمگیر و معناداری میان تمایل به پذیرش دختران و پسران از سوی خانوادههای متقاضی وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.