بحران هویت بحران شهری و چند نکته مهم

Shargh - - جامعه - مهدیه خاکیصدیق کارآفرین حوزه زنان خودسرپرست

كلانشــهرها در همهجــای دنیــا خصوصیاتی مشــترک دارند؛ خصوصیاتی كه نیاز به مدیریت دارد و این مدیریت همان اصلی ســت كه كلانشــهرها را از گیــرودار بحران خلاص میكند. اما كلانشــهر تهران سالهاست با مدیریت نادرست و غیراصولی، بحرانهای فراوانــی دارد و با این زیربنا، در آینده نیز خواهد داشــت. در چنین وضعیتی است كه شورای شــهر بهعنوان ناظر و انتخابكننده شهردار، شریک این وضعیت اســت؛ وضعیتی كه حتی از شــفافیت در عملکرد نیــز طفره میرود. مدیریت شــهری در این دو دهــه، مدیریتی معطوف به قشــر متوســط رو به بالا بوده اســت؛ مدیریتی كه بهجای ســاختن ریشهای مستحکم برای شهر، به بزکكردن لایتناهی متوسل شده اســت. بزكی كه حتی شهر تهران را از ریخت هم انداخته اســت. چون اصولی در این بزک بیقواره لحاظ نشــده و این ناكارآمدی را به رانتها و تراكمفروشــیها و الــی آخر اضافه كنیــد. در این ســالها هرچه رنگولعاب قلابی شــهر پررنگ شده اســت، رنگ و رخســاره زندگی واقعی پریدهتر شده و روی همچــون گچش را نیز میتوان در حواشــی شهر و زندگی حاشیهنشــینان جست؛ حاشیهنشینان و پابرهنگانــی كــه ســهمی در مدیریت شــهری و غیرشــهری ندارند؛ كودكان كار، زنان بدسرپرســت و جامعهای كه آمارشــان فقط برای كارهای اداری به كار میرود و موجودیتشان گویی محو و بیاهمیت اســت. این همان نقطه رنجی است كه در تناقض با بزک شهر خود را بیشازپیش نمایان میكند. مسائل اجتماعی شــهر تهران در كنار آلودگی هوا، ترافیک، برجهــای نفسگیــر و قسعلیهذا هندســهای را میســازند كه ساكنان این شهر راهی جز گمگشتگی و بحــران ندارند؛ مشــکلات عصبی، روحــی، روانی و افســردگیها نیز بخشی ریشــه در همین هندسه دارد. مارشــال برمــن در «تجربه مدرنیتــه» هنگام صنعتیشــدن و بهوجودآمدن شــهر را پیوســته با بحران هویت روایت میكند. پس شــهر یا كلانشهر تنها مســائلش معطوف به آنچه میبینیم، نیســت بلکه همیــن دیدهها تأثیرات ژرفی بر هویت مردمان شــهر دارند. اگر از بحران هویت ســخن میگوییم، نمیتوانیم نقش شهری بیقواره را نادیده بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.