سابقه بیمه روستايیان برای بازنشستگی به 1۰ سال کاهش يافت

Shargh - - جامعه -

علــی ربیعی، وزیر تعــاون، كار و رفاه اجتماعی، در جمع مردم اســتان مازندران با اشــاره به سیاستهای رفاهی دولت تدبیر و امید گفت: سیاســتهای رفاهی دولت تدبیر و امید برخلاف رویکرد سیاســت صدقهای كــه در دولت قبل با ایجاد رضایــت كوتاهمدت و بدون اثــر میانمــدت و بلندمــدت انجام میشــد، در رأس فعالیتهای مســئولان وزارتخانه قــرار گرفت. ربیعی درخصوص خدماتی كه به روســتاییان در دولت تدبیر و امید ارائه شــد، گفت: امروز خدمات اینترنتی به تمام روســتاهایی كه بالای ۴0 خانوار دارند، ارائه میشود و اكنون به ســمتی حركت میكنیم كــه در آینده نزدیک به روســتاهایی كه 10 خانوار در آن ســکونت دارند نیز اینترنت برســانیم. نکتــه دیگری كه باید به آن اشــاره كنم، موضوع گازرســانی به روستاهاســت و با تلاشی كــه عوامل اجرائي انجــام میدهند تا پایان ســال 9۶ صددرصد روســتاها گازرســانی خواهند شــد. وی به فعالیتهــای دیگر دولــت برای رفاه حال روســتاییان اشــاره كرد و گفت: امروز شاهد آن هستیم كه با ایجاد خانههای بهداشــت و افزایــش 500 درصدی دفترچه روستاییان، خدمات بهداشــتی و درمانی به روستاییان ارائه میشود. ما برای خدماترسانی بهتر به روستاییان با تلاشهایی كه انجام دادیم، توانستیم سابقه 15 سال بازنشســتگی روســتاییان را به 10 ســال كاهش دهیم. ربیعــی در پایان گفت: من یک روســتاییزاده هســتم و طعم تلخ فقر شــدید را نیز چشــیدهام. ما باید بدون شــعارهای پوچ و بابرنامه به سمت بسترسازی حركت كنیم. ما نمیخواهیم به روســتاییان بگوییم كه شما در خانه بنشینید و ما به شــما پول میدهیم و در پنج ماه این واریزهــا را متوقف كنیم. ما اگر بخواهیم میتوانیم هر روستا را به یک وضعیت مطلوب برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.