هجوم لشکر مگسهای سفید

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیــس كمیته محیط زیســت شــورای شــهر تهران كاشــت درختان توت و عدم سمپاشی زمســتانه درختان را علت اصلی هجوم مگسهای ســفید دانســت. محمد حقانی با اشــاره به رؤیت مجدد مگسهای ســفید در ســطح شــهر با بیان اینکه مســئولیت اصلی كنترل جمعیت مگسهای سفید در تهران با شــهرداری است، گفت: حفاظت از درختــان باقیمانده شــهر كه تا امــروز از هجوم مگسهای سفید جان ســالم بهدر بردهاند برعهده شهرداری اســت و اصولا شهرداری عهدهدار حفظ بهداشت شهر است. وی افزود: اگر مسئولان شهری سمپاشی زمســتانه درختان را به طور منظم انجام میدادند، امروز شــاهد هجوم مگسهای سفید به تهران نبودیم. رئیس كمیته محیط زیســت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ظاهرا مدیران شهرداری كارهای مهمتری از رســیدگی به وضعیت شــهر و شــهروندان دارند، گفت: اگر غیــر از این بود، بعد از 12 سال شــاهد جایگزینی انبوه موش و مگسهای ســفید بهجای پرندگان در تهران نبودیم. حقانی با بیان اینکه درختان تــوت میزبان اصلی مگسهای سفید هستند كه همزمان با آغاز گرما شروع به تکثیر میكنند، گفت: این حشرات مانند «شتهها» از توانایی بالایی در تولیدمثل برخوردار هســتند و در محدوده مركزی تهران كه درختان توت بیشتری كاشته شده؛ ماننــد منطقه ۶ و همچنین كن و... بیشــتر از ســایر مناطق به چشم میخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.