حمایت گسترده بیش از ۱۴۰۰ نفر از اهالی ورزشاز دحسونبراوحارنهی میآییم

Shargh - - ورزش -

بیش از هزارو 400 نفر از اهالی ورزش با صدور بیانیهای به کمپیــن انتخاباتی «دوباره ایران» دکتر حسن روحانی پیوستند.

به گزارش پایگاه خبری ســحر، بیش از هزارو 400 نفــر از ورزشــکاران، مربیان، پیشکســوتان، مدیــران، متخصصان و روزنامهنگاران ورزشــی با صدور بیانیهای از حســن روحانی حمایت کردند و به کمپین انتخاباتی دوباره ایران پیوستند.

در این بیانیه که اســامی ورزشــکاران مطرحی از جملــه بهــداد ســلیمی، علی کریمــی، کیمیا علیزاده، احسان حدادی، مجتبی عابدینی، شهرام محمودی، عــادل غلامــی، کریم باقری، فرشــته کریمی، حمیده عباســعلی، تیمــور غیاثی، فرامز ظلی، حســن رنگــرز، کمیــل قاســمی، علیاکبر طاهری، مجتبی محرمی، محمد نوازی، ســیامند رحمــان، مهــرداد میناونــد، بهنام بــرزای، روزبه چشــمی، میــلاد زکیپور، علــی قربانی، فرشــید اسماعیلی، سیدحســین حسینی، بهنام محمودی، ســارا خادمالشــریعه، زهرا نعمتی، حسن یزدانی، ســاره جوانمردی، امید نوروزی، مهســا جاور، ندا شهســواری، برادران صمیمی، اوشــین ساهاکیان، بهنام یخچالی، محمد جمشــیدی، سپیده توکلی، نرجــس امامقلینژاد، محمد ترکاشــوند، حســن تفتیان، مســعود حجیزواره، مریم طوسی، فرشاد عربــی، جعفر کاشــانی، محســن محمدســیفی، مســعود مصطفیجوکار، آروین معظمی، حسین وفایی، پیمان فخری و... دیده میشود، آمده است:

# دوباره_میآییم تا در آوردگاه سرنوشتســاز انتخابات، تاریخ ســرزمینمان را رقــم بزنیم و نام بلند ایران، ســرزمین افتخار و شــکوه را بر سکوی رفیع عقلانیت و تدبیر بنشانیم. روز 29 اردیبهشت ماه 1396 فقــط یک روز در تقویم نیســت، ورقی مهــم در تاریخ ایران زمین اســت که بــا رأی من، رأی تــو، رأی یک ملت به اعتــدال، میتواند آینده روشــن ایران را رقم بزند. عرصه سیاست شباهتی بــس بینظیر به میــدان ورزشــی دارد، اگر مربی براساس عقلانیت و منطق انتخاب شود، بازیکنان پیدرپی بــه موفقیتهای بزرگ دســت مییابند و اگر انتخاب مربی براســاس وعدههــای بیپایه و ادعاهــای بیمبنــا صــورت گیرد، ســردرگمی، شــوریدگی و ناهماهنگی تیم را از هم میپاشــد. امروز ما در مرحله انتخــاب مربی برای تیم بزرگ ملــت ایران هســتیم و میتوانیــم از حق انتخاب خــود بگذریم تا اقلیــت بر اکثریت چیره شــود و نتیجهای به بار آورد که اکثریت را غرق در شکست و انــدوه کند، میتوانیم بر حق خود پای فشــاریم و با انتخاب حداکثری مربــی عاقل، مدبر، میانهرو و شنونده داشته باشــیم تا لحظههای افتخار یک به یک فرا رســند؛ مثل برجام، مثــل اقتصادی که غول تورم را به زانــو درمیآورد، مثل فرهنگی که بر قله افتخارات جهانی میایســتد و مثل ورزشی که به دور از تصمیمات لحظهای، غیرکارشناســی و بیانضباطیهای مالی، راه روشــن و درســت را طی میکند. ما ورزشــکاران امضاکننده این بیانیه با پیوســتن به کمپین بــزرگ #دوباره_ایران اولا از مردم بزرگ ایران میخواهیم روز 29 اردیبهشت را با حضور باشکوه و حداکثری در پای صندوقهای رأی به ورقی پرافتخــار در تاریخ ایرانزمین تبدیل کنند و ثانیا ضمن اعــلام حمایت همهجانبه خود از حجتالاسلام والمسلمین، دکتر حسن روحانی، عموم مردم بهویژه ورزشکاران و ورزشدوستان را دعوت میکنیم با نوشتن نام «حسن روحانی» روی برگه رأی خود، به تــداوم عقلانیت، تدبیر، اعتدال، آرامش، امنیت، آزادی، توســعه و پیشــرفت ایران کمک کنند. وعده ما و شــما روز 29 اردیبهشتماه 1396 پای صندوقهای رأی، با دو انگشت جوهری و برگــهای که نام حســن روحانــی روی آن نقش بسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.