کونته «جزیره» را فتح کرد

Shargh - - ورزش -

اســمش را گذاشــتهاند «رنســانس ایتالیایی»، دلیلش هم مشــخص اســت؛ آنتونیــو کونته. این داســتان بســیار کوتاهی از سرنوشت این فصل تیم چلســی اســت که یکشنبهشــب با غلبه بر وست برومویچ برای ششــمینبار در لیگ جزیره بهعنوان قهرمانی رسید؛ آنهم در فاصله دو هفته مانده به پایان رقابتهای این فصل. آنتونیو کونته، ســرمربی ایتالیایی چلســی، با حضــورش در جمع «آبیهای لندن» حسابی اوضاع این تیم غرب لندنی را متحول کرد. متحول از این حیث که تیم بحرانزده چلســی را که فصل گذشــته از رسیدن به نیمه بالای جدول عاجــز مانده بــود، دو هفته زودتــر از پایان فصل، بهعنــوان قهرمانــی در لیگ برتر انگلیس رســاند؛ آنهــم در حضور مربیان بســیار سرشناســی مانند گواردیولا، مورینیو، ونگر، کلوژ و پوچتینو. البته کونته در حالی توانســت چلســی را به بیستوهشتمین پیروزیاش در لیگ برتر برســاند که شــروع خوبی در ایــن تیــم نداشــت و در ابتــدای فصل تــا رتبه هشــتم و بعضا تا رتبه دهم جدول هم سقوط کرد. «سیلی»ای که آرســنال در هفته هشتم به چلسی زد، باعث بیدارشدن شاگردان کونته و البته خود این مربی شد. آرســنال در داربی لندن در آن هفته، در همان نیمه اول، ســه گل به تیــم کونته زد. «هرگز عادت ندارم تیمهایم در یک نیمه ســه گل بخورند. آن بازی برای همیشــه در ذهــن من خواهد ماند»؛ این بخشی از صحبتهای کونته بعد از آن شکست بود که اتفاقا «رنسانس ایتالیایی» را پایهگذاری کرد؛ چون با گذشــت 10 دقیقه از نیمه دوم همان بازی بود که کونته بالاخره به سیستم رؤیایی برای چلسی دســت پیدا کرد: 4-3-3. در لیگی به سنگینی لیگ برتر انگلیس، هرگز کسی تصور نمیکرد تیمی با این سیستم بتواند بهعنوان قهرمانی برسد؛ ولی کونته با همین سیستم به 13 برد پیدرپی در جزیره رسید و در نهایت هم که جام قهرمانی را به دست آورد.

با تشکر از پول روسی!

موفقیت چلسی در لیگ برتر انگلیس بیاساس نیســت؛ این تیم برای دومینبار در سه سال گذشته قهرمان لیگ برتر میشــود و در 13 ســال گذشــته هم برای پنجمینبار اســت که خودش را بهعنوان قهرمــان لیگ برتر معرفی میکنــد. این تاریخ البته چندان گمراهکننده نیســت؛ چون دقیقا مصادف با مدت زمانی اســت که رومن آبراموویــچ، میلیاردر معروف روس، سهام این باشگاه را خریده است. در واقع از زمانی که پول روسی به چلسی تزریق شده، این تیم به اندازه منچستریونایتد قهرمان جزیره شده اســت؛ هر کدام پنج بار. البته کونته با قهرمانی در لیگهای باشگاهی بیگانه نیست؛ او سه فصل پیاپی یوونتوس را قهرمان ســری A ایتالیــا کرد و حالا با این قهرمانی، چهارمین فصل پیدرپی اســت که او بهعنوان مربی یک تیم باشــگاهی جام قهرمانی را به دست میآورد. او البته چهارمین مربی ایتالیایی تاریخ لیــگ برتر انگلیس هم اســت که توانســته قهرمان شود؛ بعد از روبرتومانچینی، کارلو آنچلوتی و کلودیو رانیری. چلســی حالا این شــانس را دارد تا علاوه بــر قهرمانی در لیگ، فاتح جام حذفی هم شــود. موردی که کونته میگوید اگر رقمش بزنند، خارقالعاده میشــود: «فصــل فوقالعادهای بود؛ اما وقتی این فصل شــگفتانگیز میشــود که جام حذفی را هم فتح کنیم. این قهرمانی حاصل تلاش بازیکنانم است. باید از تعهد، رفتار، اشتیاق و رؤیای آنهــا برای انجــام کاری بزرگ در این فصل تشــکر کنــم». کونته در حالی در اولین فصل حضورش در این تیم جام قهرمانی را برای هواداران چلســی به ارمغــان آورد که به اندازه سیســتم جالب تیمش، جنبوجوشــش کنار زمین هم به چشم آمد. «این قهرمانی متعلــق به بازیکنانم اســت که در طول فصــل متعهد بودند. ما این جــام را با هم بردیم و برای رســیدن به آن خیلی تــلاش کردیم. بازیکنان خارقالعاده بودند و باشــگاه چلسی هم بهخوبی از آنها حمایت کرد. در هــر بازی حس میکردم با بازیکنانم در زمین هستم و در کنار آنها بازی میکنم و رؤیا و شــور و شــوق خودم را هم نشان دادم. هر دقیقه از بازی میخواستم که کنار بازیکنانم باشم. شخصیت من اینطور اســت. در حال و در گذشته همیشه در شرایط بد و خوب کنار بازیکنانم بودهام. ما این جام را با هم بردیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.