ادامه تغییرات روی نیمکتهای لیگ برتری دایی به خانه اول بازگشت

Shargh - - ورزش -

تغییــرات در نیمکــت تیمهای لیگ برتــری ادامه دارد. باشــگاههایی کــه قصد دارند مربــی جدید برای خــود انتخــاب کنند، خیلی زود دســت به کار شــدند. همانطورکــه پیشبینی میشــد، علی دایــی هدایت ســایپا را بر عهده گرفت. دقایقی پس از قهرمانی نفت تهران در جام حذفی، دایی بــا بازیکنانش خداحافظی کرد؛ همان موقع از ســایپا به عنوان مقصد بعدی دایی نام برده شد. روز گذشــته دایی رسما هدایت سایپا را بر عهده گرفت. دایی مربیگری را در ســال 1385 از همین تیم شــروع کرد. در اواســط لیگ ششــم پس از جدایی ورنر لورانت از سایپا، دایی مربی- بازیکن سایپا شد و در همان اولین تجربــه مربیگریاش، قهرمانی لیگ برتر را تجربه کرد. فصل دوم حضور دایی در سایپا )لیگ هفتم( چنــدان موفقیتآمیز نبود و ســرانجام با انتخاب علی دایی بهعنوان ســرمربی تیم ملی، او از سایپا رفت. دایی چند ماهی سرمربی هر دو تیم بود. حضور دایی در تیم ملی در فروردین 1388 با شکست تلخ مقابل عربستان در مقدماتــی جام جهانــی 2010 به پایان رســید.دایی سپس حضور در پرسپولیس )دو مقطع(، راهآهن، صبای قم و نفت تهران را تجربه کرد و پس از حدود 10 ســال دوباره به سایپا بازگشت. سایپا هشتمین تجربه مربیگری این مربی محسوب میشود؛ هشت تجربه مربیگری به همراه شــش تیم.رضا درویش، مدیرعامل ســایپا، پس از امضای قرارداد رســمی با دایی، عنوان کرد به دنبال قهرمانی در لیگ برتر است . «دایی هرجا حضور پیدا کند، آن تیم برای قهرمانی میجنگند. با توجه به بازگشــت دایی به باشگاهی که اولین سابقه مربیگری و قهرمانی را در آنجا داشــته اســت، یقینا در فصــل بعد تلاش ما حضور در کورس مدعیان قهرمانی خواهد بود .»

کمالوند در آبادان

سایپا تنها باشگاهی نبود که روز گذشته از سرمربی جدیدش رونمایی کرد؛ صنعت نفت آبادان هم اعلام کرد فراز کمالوند، ســرمربی فصل گذشــته گسترش فولاد، ســرمربی فصل آینده تیم فوتبال این باشــگاه اســت. کمالونــد در آبادان جانشــین فیــروز کریمی شــد. این مربی پیش از این حضــور در لیگ برتر را با تراکتورســازی تبریز و گسترش فولاد تجربه کرده بود. در هفته قبل هم لوکا بوناچیچ هدایت گسترش فولاد را بــر عهده گرفته بود. مجید جلالی و زلاتکو کرانچار هم قراردادهای خود را پیکان و سپاهان تمدید کردند. برانکو ایوانکوویچ، علیرضا منصوریان و رضا مهاجری هم در پرسپولیس، استقلال و پدیده ماندگارند. احتمال اینکه سیروس پورموسوی با استقلال خوزستان، اکبر میثاقیان با سیاهجامگان، علی نظرمحمدی با سپیدرود و مهــدی تارتار با پارس جنوبی جــم ادامه دهد هم بسیار زیاد است.

4 تیمبلاتکلیف

در ایــن میان، فعــلا تکلیف ســرمربی چهار تیم مشخص نیست؛ تراکتورسازی احتمالا شاهد جدایی امیــر قلعهنویی خواهد بــود. ذوبآهن هم هنوز به طور رســمی ســرمربی فصل آینده خــود را معرفی نکرده اســت. فولاد خوزستان و نفت تهران هم دیگر تیمهایی هستند که احتمال تغییر در آنها وجود دارد. با مشخصشــدن تکلیــف این چهار تیــم، وضعیت نیمکتهای لیگ برتری مشخص خواهد شد.

درباره فولاد گفته میشــود یحیــی گلمحمدی به نیمکت این تیم بســیار نزدیک اســت. ذوب آهن هم احتمالا با مجتبی حســینی ادامه نمیدهد. امیر قلعهنویی یــا دراگان اســکوچیچ ســرمربی بعدی ذوبآهن خواهند بود. تراکتورسازی و نفت تهران هم وضعیتی مبهم دارند و مشخص نیست قرار است در این تیمها چه اتفاقی بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.